Kompendium TOP
Information Science & Technology

INFORMATIVNA NAUKA I TEHNOLOGIJA
 
HELP
DOMOTIKA Thesaurus

Bosnian Language

Bosanski jezik
ISPRAVNO PISANJE

BOSANSKI U DIJASPORI

BOSANSKA LEKSIKA LANGUAGE CODES PROVJERA PRAVOPISA

Na startnu stranicu  


BOSANSKI JEZIK - BOSNIAN LANGUAGE

Nepravilno - Wrong Pravilno - Properly
 

absorbcija

apsorpcija

absorbiran

apsorbiran

absorbirati

apsorbirati

alibij

alibi

alinea

alineja

ansambel

ansambl

antibosanski

antibosanski

antidržavni

antidržavni

artikal

artikl

asma

astma

asmatičar

astmatičar

audicia

audicija

audiencija

audijencija

audiovizuelni

audiovizualni

avijomom

avionom

avijon

avion

avijonski

avionski

avijotransport

aviotransport

barjak

bajrak

basen

bazen

bezšavna bešavna

besšavne

bešavne

besšavni

bešavni

bezkamatni

beskamatni

bezkonačni

beskonačni

bezkonačno

beskonačno

bezkonačnost

beskonačnost

bezkraj

beskraj

bezkrajan

beskrajan

bezkrajni

beskrajni

bezpravan

bespravan

bezpravni

bespravni

bezpravno

bespravno

bezpredmetan

bespredmetan

bezpredmetni

bespredmetni

bezšavne

bešavne

bezšavni

bešavni

bezživotan

beživotan

bezživotno

beživotno

biblia

biblija

biblijograf

bibliograf

biblijografija

bibliografija

biblijoteka

biblioteka

biblijotekar

bibliotekar

biblijotekarka

bibliotekarka

bibliski

biblijski

bicikal

bicikl

bidem

budem

bijać

Bihać

bijaćanin

Bišćanin

bijaćanka

Bišćanka

bijesnoća

bjesnoća

bijolog

biolog

bijologija

biologija

bilansa

bilanca

bjes

bijes

blijedilo

bljedilo

bljed

blijed

board

bord

boardu

bordu

bogoto

bogato

bosnski

bosanski

bračni

bračni

brcki

brdski

brcko

brdsko

bridki

britki

brocki

brodski

brotski

brodski

brtski

brdski

brtsko

brdsko

brutoproizvod

brutoproizvod

brutto

bruto

cijelivati

cjelivati

cijepanica

cjepanica

cjediti

cijediti

cjena

cijena

cjepati

cijepati

cjepiti

cijepiti

cjepljen

cijepljen

cjepljenje

cijepljenje

copirati

kopirati

data

dana

davaoc

davalac

delavac

djelatnik

devetnajst

devetnaest

dializa

dijaliza

diapazon

dijapazon

diapozitiv

dijapozitiv

dijeljivost

djeljivost

dijetinjast

djetinjast

direkotr

direktor

direkotra

direktora

diretkor

direktor

dobijam

dobivam

dobijati

dobivati

dobijen

dobiven

dobijeni

dobiveni

dobijenu

dobivenu

domačim

domaći

domaćina

domaćin

domaćinstvo

domaćinstvo

donešen

donesen

donešeni

doneseni

donešenog

donesenog

dospijeti

dospjeti

dršte

držite

držte

držite

dvanajst

dvanaest

dvesto

dvjesto

egzibicija

ekshibicija

egzibicionist

ekshibicionist

eksterjer

eksterijer

enterijer

interijer

expicite

eksplicite

explicitni

eksplicitni

familijaliziran

familijariziran

familijalizirati

familijarizirati

fukcija

funkcija

fukcionirati

funkcionirati

funkcia

funkcija

funkcijonira

funkcionira

goriti

gorjeti

griješka

greška

hardwer

hardver

historiski

historijski

hrvacki

hrvatski

ijonizacija

jonizacija

ijonizirati

jonizirati

ijonoziranje

joniziranje

iliili

ili-ili

imfarkt

infarkt

imić

imidž

imperjalist

imperijalist

inače

inače

index

indeks

inekcija

injekcija

inektiran

injektiran

inektirati

injektirati

infrakt

infarkt

inperator

imperator

inperfekt

imperfekt

inperijalist

imperijalist

inpersonalan

impersonalan

inplementacija

implementacija

inplementiran

implementiran

inplementirati

implementirati

inpliciran

impliciran

inplicirati

implicirati

inplicite

implicite

inplikacija

implikacija

inport

import

inpregnacija

impregnacija

inpregniran

impregniran

inpresum

impresum

inprovizacija

improvizacija

inprovizirati

improvizirati

inserat

insert

interjer

interijer

internet

Internet

interwiev

intervju

intervjuu

intervju

intervijuirati

intervjuirati

inžinjer

inženjer

inžinjerija

inženjerija

inžinjerka

inženjerka

inžinjerov

inženjerov

inžinjerski

inženjerski

iraciojonalno

iracionalno

iraciojonalnost

iracionalnost

iridentist

iredentist

iridentizam

iredentizam

iscijedak

iscjedak

iscjediti

iscijediti

iskorjeniti

iskorijeniti

iskorjenjen

iskorijenjen

historija

historija

istorijski

historijski

izklesan

isklesan

izklesati

isklesati

iznešen

iznesen

iznešeni

izneseni

iznjeti

iznijeti

izvežen

izvezen

izviještavati

izvještavati

izvjestiti

izvijestiti

izvodioc

izvodilac

jedanajst

jedanaest

jednaci

jednaki

Jugosloven

Jugoslaven

jugoslovenski

jugoslavenski

juli

juli

juni

juni

jutrnji

jutarnji

kabal

kabel

kadtad

kad-tad

kampovanje

kampiranje

kampovati

kampirati

karanbol

karamboliran

karanboliran

karambolirati

klješta

kliješta

kodex

kodeks

komfisciran

konfisciran

komfiscirati

konfiscirati

koncepat

koncept

koncerat

koncert

konfor

komfor

konpanjon

kompanjon

konparacija

komparacija

konponenta

komponenta

konpost

kompost

kontingenat

kontingent

korjen

korijen

korjenski

korijenski

korupiran

korumpiran

kočnica

kočnica

krojti

krojiti

krščen

kršten

kučanica

kućanica

kcer

kćer

licencna

licencna

licenčni

licencni

lijeniji

ljeniji

lijepota

ljepota

litar

litra

ljepiti

lijepiti

lječiti

liječiti

makronaredba

makronaredba

manjeviše

manje-više

menaćer

menadžer

menaćerski

menadžerski

menećer

menedžer

metod

metoda

minutima

minutama

mlječni

mliječni

molioc

molilac

nadpis

natpis

nailon

najlon

narućba

narudžba

nedelja

nedjelja

nepoćudna

nepoćudan

nesumljiv

nesumnjiv

nesumljivo

nesumnjivo

netto

neto

neusaglašen

neusuglašen

neuspijo

neuspio

Njemac

Nijemac

novonastala

novonastala

novonastali

novonastali

novootvoreni

novootvoreni

novostvorena

novostvorena

novostvorena

novostvoreni

nuzarada

nuzzarada

nuzpojava

nuspojava

obaviještenje

obavještenje

obavjesni

obavijesni

obavjest

obavijest

obavještenja

obavještenje

obesčastiti

obeščastiti

obesčašćen

obeščašćen

objest

obijest

obskrba

opskrba

obskrbiti

opskrbiti

ocijena

ocjena

odcijepljenje

odcjepljenje

odhraniti

othraniti

odkaz

otkaz

odkazni

otkazni

odkloniti

otkloniti

odkopati

otkopati

odkopčati

otkopčati

odkrivati

otkrivati

odkrića

odkriće

odkuda

otkuda

odnešen

odnesen

odnešeni

odneseni

odpis

otpis

odpisan

otpisan

odvežen

odvezen

okučen

okućen

okućnica

okućnica

onesvjestiti

onesvijestiti

orjentacija

orijentacija

orjentir

orijentir

orjentiran

orijentiran

orudje

oružje

osamnajst

osamnaest

Ostrošac

Ostrožac

ostroški

ostrožački

osvjestiti

osvijestiti

osvjetliti

osvijetliti

osvješten

osviješćen

otcjepljenje

odcjepljenje

otsutni

odsutni

otšteta

odšteta

ovrhi

ovrsi

ozlijeda

ozljeda

pače

pačiće

petnajst

petnaest

pismohran

pismohrana

plijenidba

pljenidba

pobijeda

pobjeda

pobjediti

pobijediti

podjelen

podijeljen

podjeljen

podijeljen

podmladak

pomladak

podmladiti

pomladiti

podnešen

podnesen

podnešeni

podneseni

podpaliti

potpaliti

podpis

potpis

podpisati

potpisati

podpisnik

potpisnik

pogriješka

pogreška

pogrješiti

pogriješiti

porteba

potreba

poslijedica

posljedica

poslje

poslije

posljepodne

poslijepodne

potcrtan

podcrtan

potcrtati

podcrtati

potrešen

potresen

potstaknut

potaknut

potsticaj

poticaj

potsticati

poticati

pošiljaoc

pošiljalac

precjeniti

precijeniti

predata

predana

predplata

pretplata

predplatiti

pretplatiti

predplaćen

pretplaćeni

predpostaviti

pretpostaviti

predpostavka

pretpostavka

predpostavljati

pretpostavljati

predpostavljen

pretpostavljen

predpotopan

pretpotopan

predpotopni

pretpotopni

predskazati

pretkazati

pregaoc

pregalac

prelaz

prijelaz

prenešen

prenesen

prenos

prijenos

prepis

prijepis

pretskazan

pretkazan

pretskazati

pretkazati

pretskazivati

pretkazivati

pretstava

predstava

pretstavnik

predstavnik

pretstraža

predstraža

preza

preže

prezaju

prežu

primaoc

primalac

primijenjivati

primjenjivati

primjeniti

primijeniti

primjenjen

primijenjen

pripovijedka

pripovijetka

pripovjetka

pripovijetka

prjeboj

prijeboj

prjebojni

prijebojni

prjelaz

prijelaz

prjenos

prijenos

prjestolje

prijestolje

prjeteć

prijeteći

prjetnja

prijetnja

prozapadni

prozapadni

procenat

procent

procijena

procjena

prodavaoc

prodavalac

proizvaća

proizvoda

propovijednik

propovjednik

propovjed

propovijed

protha

protuha

protuustavan

protuustavan

punioc

punilac

racijonalno

racionalno

radijo

radio

radijologija

radiologija

ranjavost

ranjivost

ranojutranji

ranojutarnji

raspodijela

raspodjela

raspodjeliti

raspodijeliti

razdjeliti

razdijeliti

razriješavati

razrješavati

razrješiti

razriješiti

rejon

rajon

rijeki

rijeci

riješiv

rješiv

rjeci

rijeci

rjeka

rijeka

ronioc

ronilac

rteči

treći

rti

tri

ručica

ručica

ručka

ručka

Sarajvo

Sarajevo

sarajski

sarajevski

saglasan

suglasan

saglasiti

suglasiti

saglasnost

suglasnost

saigra

suigra

saradnik

suradnik

saradnučki

suradnički

saraćivati

surađivati

saučesnik

suučesnik

saučesništvo

suučesništvo

savremen

suvremen

savremeni

suvremeni

savremenik

suvremenik

savremenost

suvremenost

saživot

suživot

saživotu

suživotu

sedamnajst

sedamnaest

sedimenat

sediment

sekotr

sektor

sekotru

sektoru

sekund

sekunda

sekundima

sekundama

seks

seksi

sinkroni

sinhroni

sinkronija

sinhronija

sinkroniziran

sinhroniziran

sinkronizirati

sinkronizirati

sinkron

sinhrono

sinoč

sinoć

sinoćni

sinoćnji

skaner

skener

skanirati

skenirati

skučen

skučen

slijepoća

sljepoća

sljepiti

slijepiti

sljepljen

slijepljen

sljepo

slijepo

smijena

smjena

smjeniti

smijeniti

smješa

smjesa

snabdjevati

snabdijevati

snobist

snob

sociala

socijala

socialist

socijalist

socialistički

socijalistički

socializam

socijalizam

socialno

socijalno

softwer

softver

spriječavati

sprječavati

sprječiti

spriječiti

srjeda

srijeda

stečaj

stečaj

stečajni

stečajni

stečen

stečen

stopostotni

stopostotni

strjeljati

strijeljati

subkultura

supkultura

subsidijaran

supsidijaran

substanca

supstanca

substitucija

supstitucija

subsumirati

supsumirati

sudkinja

sutkinja

sumlja

sumnja

sumljati

sumnjati

sumljiv

sumnjiv

sumljivi

sumnjivi

suprostaviti

suprotstaviti

suprostavljati

suprotstavljati

suprostavljen

suprotstavljen

sutski

sudski

suživiti

suživjeti

svjedoćba

svjedodžba

svjest

svijest

svjetliti

svijetliti

talenat

talent

taximetar

taksimetar

taxist

taksist

točka

tačka

teviziski

televizijski

tijestenina

tjestenina

tjesan

tijesan

tjesto

tijesto

točka

tačka

točkica

tačkica

tramwaj

tramvaj

trinajst

trinaest

ucijena

ucjena

ucjeniti

ucijeniti

uklještiti

ukliještiti

unaprijećenje

unaprijeđenje

unaprjediti

unaprijediti

unešen

unesen

unjeti

unijeti

upotrijeba

upotreba

upotrijebljavati

upotrebljavati

upotrjebiti

upotrijebiti

usuglasiti

usaglasiti

usuglašen

usaglašen

uspijeti

uspjeti

uspijo

uspio

uvežen

uvezen

uvrjediti

uvrijediti

variabla

varijabla

veb

web

videći

vidjevši

viditi

vidjeti

vijesnik

vjesnik

vizuelan

vizualan

vizuelno

vizualno

višemanje

više-manje

vjest

vijest

vjesti

vijesti

zakljućak

zaključak

zamašten

zamašćen

zanešen

zanesen

zanešeni

zaneseni

zapošljen

zaposlen

zaviditi

zavidjeti

zbroiti

zbrojiti

zloupotrebiti

zloupotrijebiti

zloupotrjebiti

zloupotrijebiti

znanost

znanost

zvijezdan

zvjezdan

zvijezdano

zvjezdano

zvjezda

zvijezda

ček

ček

čelav

ćelav

čelavost

ćelavost

čelija

ćelija

čertnaest

četrnaest

četristo

četiristo

četrnajst

četrnaest

četrstogodišnji

četiristogodišnji

četrstoti

četiristoti

četvtrak

četvrtak

čitaoc

čitalac

čudoređe

čudoređe

đoint

džoint

šesnajst

šesnaest

šeststo

šesto

ždrjelo

ždrijelo

žlijezdani

žljezdani

žličica

žličica

žljezda

žlijezda

županiski

okružni

apr

apr.

čet

čet.

dec

dec.

dipl

dipl.

dr

dr.

feb

feb.

inž

inž.

itd

itd.

jan

jan.

jul

jul.

jun

jun.

kol

kol.

maj

maj

mr

mr.

mar

mar.

ned

ned.

nov

nov.

okt

okt.

pet

pet.

pon

pon.

prof

prof.

sep

sep.

sl

sl.

sri

sri.

sub

sub.

tel

tel.

uto

uto.

vel

vel.

vl

vl.


ISPRAVNO PISANJE | ISPRAVAN IZGOVOR | RJEČNIK ARHAIZAMA
NEPRAVILNO PRAVILNO | LEKSIKA BOS. JEZIKA | PROVJERA PRAVOPISA
ENKELE GRONDSLAGEN VAN HET BOSNISCH TAAL
NEKOLIKO OSNOVICA BOSANSKOG JEZIKA ZA NIZOZEMCE

NA POČETNU STRANICU BOSANSKI JEZIK

Page Construction:15.06.2003. Page Modified:14.01.2018.