To Start Page

TOP
Voice of Diaspora

 
Salih Cavkic
Salih ČAVKIĆSabina Hrnjica
Sabina  HRNJICA
 

Belang van Limburg
De Standard
Laatste Nieuws
La Libre Belgique
Nieuwsblaad
VRTNieuws

Deutsche Welle
West-Deutsche Zeitung


 
BOGUMILS
as Inspiration
 

English - L'Anglais
Today News

Dutch - Nederlands
Vandaag Nieuws

French - Français
Aujourd'hui Nouvelles

German - Deutsch
Heute Nachrichten

SHORT NEWS - KORTE NIEUWS - NOUVELLES COURTES - KURZE NACHRICHTEN

Dutch


Beste vrienden,
 
De actie die ik op 10 augustus startte voor de eenheid van België, nadert haar eindpunt.

Laat ons fier zijn op ons land en laat ons onze gehechtheid aan België tonen door zondag massaal mee te stappen in Brussel.

Deze optocht en de overhandiging van de petitie is door u gewild.
Ik verwacht u dus aanstaande zondag tussen 10u00 en 11u00 aan het Noordstation in Brussel (Koning Albert II-laan).

Beken kleur en kom met de hele familie om te genieten van een moment van dialoog en eenheid.
Eenheid is onze sterkte en België verdient dit.

Om het evenement grondig te organiseren, raden wij u aan in te schrijven op http://www.bebelgian.be
De affiches die de optocht aankondigen vindt u op http://www.ooopss.com
In het Jubelpark worden tijdens de namiddag verschillende animaties gepland met Belgische artiesten en zangers.
Tevens zullen verschillende andere persoonlijkheden hier aanwezig zijn.
Voor de hongerigen zijn verschillende eetstands voorzien. Zie http://www.18nov.be

Welkom allemaal !

Wij hopen kortingen te kunnen aanbieden voor het openbaar vervoer maar wij wachten nog op een bevestiging.

Enkele interessante sites die onze actie ondersteunen:
   www.belgiumflags.be 
   www.e-monsite.com/belgiebelgiqueunie 
   www.medium4you.be
 
Ik maak van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken die me ondersteund en geholpen heeft.Speciale dank ook aan alle vrijwilligers die meegeholpen hebben om de petitielijsten te verdelen en aan u die me geschreven en getelefoneerd hebt om uw steun te betuigen.
Deze petitie en acties zijn de uwe en zonder u had niets mogelijk geweest, hartelijk dank en tot zondag!
Marie-Claire Houard
   Mocht u liever geen nieuws meer ontvangen, stuurt u dan een tekstloze email naar : united_last-unsubscribe@eue.be 
 

French


Chers amis,

Nous voici arrives au terme de ma démarche citoyenne entamée le 10 aout dernier.

Soyons fiers de notre pays et montrons a tous notre attachement en marchant dimanche a Bruxelles.

Cette marche, la remise de notre pétition, c’est vous qui l’avez réclamée !


Aussi je vous attends tous, gare du Nord entre 10 et 11 heures, cote boulevard Albert II.

Affichez vos couleurs si vous le souhaitez, venez en confiance, en famille, dans la bonne humeur, pour un moment de partage et de dialogue.
L’union sera notre force ! La Belgique le vaut bien !

N’hésitez pas a vous inscrire, afin de préparer l’événement au mieux, sur http://www.bebelgian.be
Merci de placer l’affiche annonçant la marche a votre fenêtre, voiture, etc. http://www.ooopss.com
Pour ceux qui le désirent, la fête se poursuivra au Parc du Cinquantenaire ou se produiront des artistes et chanteurs belges.
Diverses animations ainsi que des messages de diverses personnalités civiles égaieront l’après-midi.
Petite restauration sur place. Voir le site http://www.18nov.be

Bienvenue a tous !

Nous espérons pouvoir bénéficier de prix spéciaux dans les transports en commun mais les réponses tardent...

Sites intéressants et prenant part a notre action :
   www.belgiumflags.be
 
   www.e-monsite.com/belgiebelgiqueunie/
 
   www.medium4you.be
 

D’ores et déjà un immense merci a toutes les personnes qui m’ont aidée, soutenue, a tous les volontaires qui ont distribue des pétitions, a vous tous qui avez écrit, envoyé des mails, téléphone.
Cette pétition, će mouvement est le votre.
Sans vous tous, rien n’aurait été possible.
Marie-Claire Houard
   Pour ne plus recevoir de nouvelles, écrivez un e-mail a : united_last-unsubscribe@eue.be  

 


Oproep voor een nationale manifestatie voor de Belgische eenheid op zondag 18 november 2007 in Brussel.
L'appel pour une manifestation nationale pour l'unité belge le dimanche 18 novembre 2007 à Bruxelles.

Der Aufruf für eine nationale Demonstration für die belgische Einheit am Sonntag, den 18. November 2007 in Brüssel.
The call for a national demonstration for the Belgian Unity Sunday November 18, 2007 in Brussels.

Poziv za nacionalnu manifestaciju za jedinstvo Belgije u nedelju 18 novembra 2007 u Briselu


Dutch

Date : 05 November 2007
Sender Name: Eenheid-Unité-Einheit

Oproep voor een nationale manifestatie voor de Belgische eenheid op zondag 18 november 2007 in Brussel.

Op 10 augustus slaakte Marie-Claire Houard een hartenkreet: een petitie (
http://www.lapetition.be/petition.php?petid=408 )  om het behoud van de eenheid van ons land te verdedigen en de politieke spelletjes van sommigen die er niet voor terugdeinzen ons land te verkwanselen aan de kaak te stellen.

Al meer dan 125.000 ondertekenaars (via Internet, SMS of op papier)

Een nationale manifestatie voor de Belgische eenheid wordt georganiseerd op zondag 18 november 2007 in Brussel.

Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en massaal naar Brussel komen!
Omdat de eenheid van België een paar uur verdient.
Omdat we de keuze en het recht hebben om onze mening te uiten.
Omdat 10.000.000 Belgen hun woord te zeggen hebben.
Omdat wij zelf België zijn en niet alleen de politici.
Omdat wij een antwoord wensen en een oplossing voor onze problemen.
Omdat de veiligheid, de werkgelegenheid, de energieprijzen, het milieu, de pensioenen, de lonen, ... ons meer aanbelangen dan BHV.
Omdat dit de beste manier is om aan de politici en aan de hele wereld onze gehechtheid aan ons land en aan de fundamentele waarden van onze samenleving kenbaar te maken.
Omdat wij Belgen besloten hebben ons niet te grazen te laten nemen.
De eenheidsoptocht eindigt in het Jubelpark waar het Eenheidsfeest plaats vindt.

Eendracht maakt macht!

Bekijk ook de bijlage. Deze bijlage is ook beschikbaar op www.pressreleases.be


Perscontacten :
marie.ho@versateladsl.be

vincentgodefroid@skynet.be

gspiltoir@gmail.com

French

Date : 05 November 2007
Sender Name: Eenheid-Unité-Einheit

L'appel pour une manifestation nationale pour l'unité belge le dimanche 18 novembre 2007 à Bruxelles.

Le 10 août, un cri du cœur a été lancé par Marie-Claire Houard : (
http://www.lapetition.be/petition.php?petid=408 ) : une pétition pour réclamer la sauvegarde de l’unité du pays, un ras-le-bol devant le jeu politique de certains qui n’hésitent pas à brader le pays.

Déjà plus de 125.000 signatures (internet, SMS, papier).

Un rassemblement pour l’unité sera organisé le Dimanche 18 novembre 2007 à Bruxelles !!!

Prenons nos responsabilités et soyons présents en force
Parce que la Belgique mérite bien quelques heures…
Parce que nous avons le choix et le droit de l’exprimer…
Parce que 10.000.000 de Belges ont la parole…
Parce que la Belgique, c’est NOUS et pas seulement quelques centaines de politiques
Parce que nous voulons des réponses à nos questions, des solutions à nos problèmes…
Parce que la sécurité, l’emploi, les coûts de l’énergie, l’environnement, les fins de mois difficiles, les pensions, la compétitivité, les salaires, …nous préoccupent plus que BHV Parce que c’est le seul moyen d’affirmer aux yeux des politiciens et du monde notre attachement à notre pays, notre soutien aux valeurs fondamentales de notre société Parce que le Belge a décidé de ne pas se laisser manipuler une fois de plus…

La marche nationale pour l’unité rejoindra la fête de l’Unité qui se tiendra dans le parc du Cinquantenaire.

L’Union fait la Force !

Merci de bien vouloir consulter l'annexe. Cette annexe est aussi disponible sur www.pressreleases.be


Contacts pour la presse :
marie.ho@versateladsl.be

vincentgodefroid@skynet.be
 
gspiltoir@gmail.com


Dutch

Time : 14:00:00
Date : 02 November 2007
Sender Name:
Eenheid-Unité-Einheit

I want you for Belgium: de petitie voor de eenheid van België Body:
Op 10 augustus lanceerde Marie Claire Houard haar “hartenkreet”. De petitie voor de eenheid van België was een feit.

Wij willen haar helpen om deze petitie, die een boodschap van gezond verstand en pacificatie uitstuurt, een zo groot mogelijk platform te bieden. Vandaag tonen al meer dan 125.000 handtekeningen aan dat de zwijgende meerderheid kiest voor een hernieuwde eenheid.

Talrijk zijn zij die een referendum wensen. De politici blijven dit weigeren.

Alles is in gereedheid gebracht voor een nationale ‘huis aan huis verspreiding’ van de petitie. Dit is één van de manieren waarop alle burgers zich kunnen uitspreken tegen het haatdragende separatisme.

Niettemin is er aan deze postverspreiding ook een kostenplaatje verbonden.

1 € = 16 brievenbussen. Het koninkrijk telt 4.500.000 brievenbussen!

Deze petitie naar de burger toe geniet geen enkele financiële ondersteuning. De drie “musketiers” bevinden zich vanzelfsprekend in de onmogelijkheid om een verzending van deze omvang te financieren.
Daarom vragen we dat, wie het kan, zijn of haar steun geeft aan alle ondertekenaars die rust en eendracht wensen door de som van 1 symbolische euro te storten.

Indien slechts 4% van de bevolking 1 € stort, wordt 400.000 € verzameld. Dankzij dat bedrag krijgt elke Belg de kans zijn of haar mening te geven.
Momenteel zijn al 1.434 personen ingegaan op deze oproep tot financiering.

Indien u dat wenst kunt u zich bij hen aansluiten door 1, 2 of 3 euro te storten op het rekeningnummer 001-4899472-78 van ‘Eenheid-Unité-Einheit’. Deze rekening staat onder toezicht van Meester Claude Mollet, gerechtsdeurwaarder in Brussel. De rekening wordt op 8 november 2008 afgesloten met een saldo van 0 euro.

Mevrouw Marie-Claire Houard
marie.ho@versateladsl.be
0478 732 673
Mijnheer Vincent Godefroid
vincentgodefroid@skynet.be
010 452 773
Mijnheer Guy Spiltoir
gspiltoir@gmail.com
0485 512 324

URL:http://www.lapetition.be
http://www.depetitie.be
 

French

Time : 14:00:00
Date : 02 November 2007
Sender Name:
Eenheid-Unité-Einheit

I want you for Belgium : la pétition pour l'unité de la Belgique
Le 10 août dernier, Marie Claire Houard lance son « cri du cœur ». La pétition pour l’unité de la Belgique est née.

Nous l’avons rejointe pour l’aider à diffuser le plus largement cette pétition qui est un message plein de bon sens, un message de pacification. Aujourd’hui, plus de 125.000 signatures montrent que la majorité silencieuse opte pour une union renouvelée.

Nombreux sont celles et ceux qui souhaitent un référendum. Les politiciens le refusent et le refuseront toujours.

Tout est prêt pour une distribution de la pétition en un ‘toutes boîtes’ national. C’est une des façons pour que tous les citoyens aient l’occasion de se prononcer contre le séparatisme haineux.
Cependant, cette distribution postale à un coût.

1 € = 16 boîtes aux lettres. Or il y a 4.500.000 boîtes aux lettres dans le royaume !

Cette pétition citoyenne n’a aucun soutien financier. Les trois « mousquetaires » sont évidemment dans l’impossibilité de financer un tel envoi postal. Que celles et ceux qui le peuvent soutiennent tous les signataires qui veulent l’apaisement et la concorde en versant 1€ symbolique.

Si seulement 4% de la population verse 1 €, cette somme de 400.000 € sera récoltée. Grâce à cela, tous les Belges auront l’occasion de donner leur avis.
Actuellement, déjà 1 434 personnes ont répondu à cet appel de financement.

Merci de vous joindre à eux en versant 1 €, 2 ou 3 si vous le désirez-, sur le compte 001-4899472-78 de ‘Eenheid-Unité-Einheit’ placé sous le contrôle de Maître Claude Mollet, huissier de Justice à Bruxelles.
Il sera clôturé le 8 novembre prochain avec un solde de 0 €.


Madame Marie-Claire Houard
marie.ho@versateladsl.be

0478 732 673
Monsieur Vincent Godefroid
vincentgodefroid@skynet.be

010 452 773
Monsieur Guy Spiltoir
gspiltoir@gmail.com

0485 512 324

URL: http://www.lapetition.be

http://www.depetitie.be


 


Dutch

Time : 14:00:00
Date : 02 November 2007
Sender Name: Eenheid-Unité-Einheit

11-11-2007: .be-day to be together in Jette/Brussels

Op Zondag 11 november, in de Vlamingenstraat en de Walenstraat in 1090 Jette,
grote vrede kersmis voor alle Belgen met een concert “.be more be one“, straat animaties “.be-together“ en een hedendagse kunsttentoonstelling “.be-autiful“ in de Belgicarium, 99, Wemmelse steenweg.

Voor meer inlichtingen: www.be-day.be
 et www.jette.be
Zie ook bijlage op www.pressreleases.be


Contact voor de pers:
Paul Gonze
Aglaë van der Gracht
 

French

Time : 14:00:00
Date : 02 November 2007
Sender Name: Eenheid-Unité-Einheit

11-11-007: .be-day to be together in Jette/Brussels

Le dimanche 11 novembre, dans la rue des flamands et la rue des wallons à 1090
Jette, grande kermesse de solidarité de tous les belges avec un concert “.be-more .be-one“, des animations festives “.be-together“ et une exposition d'art contemporain “.be-autiful“ au Belgicarium, 99, chaussée de Wemmel.

Pour plus d'infos: www.be-day.be
 et www.jette.be  
Annexe aussi disponible sur www.pressreleases.be


Contacts pour la presse:
Paul Gonze
Aglaë van der Gracht
 
 
Language Codes 

Frameless Pictures of Globalisation - written by: Dr Jernej Pikalo, 16-Feb-07