PROFUNDO TOP
Information Science & Technology

INFORMATIVNA NAUKA I TEHNOLOGIJA
 
HELP
DOMOTIKA Thesaurus

Bosnian Language

Bosanski jezik
PROVJERA PRAVOPISA

BOSANSKA LEKSIKA

ISPRAVNO PISANJE LANGUAGE CODES ISPRAVAN IZGOVOR

Na startnu stranicu  

 

LEKSIKA
za korektor pravopisa bosanskog jezika

Tel. +32-89-765445  Mob.+32-495-683065
E-mail: cavkic@orbus.be
Webpage: www.orbus.be


Ing. Salih ČAVKIĆ
Bostulpstraat 3, 3630 Maasmechelen, Belgija

 

O bosanskom jeziku

Mislim da smo već došli u vrijeme kad i ptice na grani znaju da bosanski jezik nije mit, već da je realna stvarnost. Ne samo imenom koje pokazuje naziv jezika, danas je on postao ustavna kategorija. On je praksa. Uzburkana, nedorečena. ostrašćena, vrela, virovita, plaha i plahovita, sveprisutna tako da je više niko ne može osporiti. Ali ušla je poput rijeke s tim istim netom pobrojanim kvalitetima u svoje korito i sad protječe svojom prvom etapom na putu na kojem će biti ukroćena, strpana u standarde, norme i zakone, kako to već biva. Neki misle da je taj jezik zakasnio na filozofsku gozbu. U grdnoj su zabludi, bosanski jezik je samo zastao u dubinama i tajnim odajama svoje jezične mladosti i pristiže u pravi čas na rečenu gozbu da donese mladu krv bosanskom narodnom biću, koje sebe još nije svjesno i koje sebe još traži po jamama historije. Jezik bosanski je kao i njene rijeke, bosanske, sav jedno vrelo, daleko u nedogledu od svog ušća, kojeg možda i nema...

Preteča jezika kojeg u svijet tek donose informatička i medijska revolucija

Dok su drugi jezici bogate pisane književnosti prijevozna sredstva našli u naučno obrađenim kategorijama gramatike, leksike, pravopisa, etimologije i fonetike, bosanski jezik, kao narodni jezik je svojim bićem od samog početka, iako je tada bio pismen koliko i njegov ban bosanski kad je sam kod kuće, preteča jezika kojeg u svijet tek donose informatička i medijska revolucija. Netko će zlobno reći da je to nemušti jezik, dok se naučnici/znanstvenici s raznih fonetičkih područja dive njegovom izražaju. Kad se dobro analizira vidi se da je to praotac suvremenog žargona i SMS komunikacije na bosanski način, tj. predak koji za razliku od svojih potomaka nosi ljepotu u svom biću, a ne samo na GSM pakungu jedne NOKIA jedinice. Dakle, bosanski jezik ima sve atribute i sastavnice, i silnice i genotip i prototip i kanon na svoj, bosanski način. On je jedan univerzum u sebi i po sebi.

Informatička i medijska revolucija

Računari su udarili temelje novom dobu i označili informatičku i medijsku revoluciju. Nadzornik pravopisa (da izbjegnemo tuđice u bosanskom jeziku, kao što je Spelling Checker, poslužimo se domaćim riječima), već godinama koriste skoro svi zapadni jezici. Među prvima su lingvisti i lektori odahnuli i objeručke prihvatili novi digitalizirani Korektor. Lingvisti, ne samo zbog mogućnosti korekcije riječi više zbog sabiranja i prikupljanja novih riječi u svrhu pronalaženja njihova porijekla. Drastično je umanjeno vrijeme lektorisanja i povećana tačnost na 99,99%. Prvi su odahnuli lektori engleskog govornog područja, a onda su kao po nekom sekvencijalnom redu slijedile ostale velike nacije. Danas ovu elektronsku ispomoć poznaju i "mali" narodi i njihovi jezici. Prije nego se i pomisli na Korektor pravopisa potrebno je bilo obuhvatiti što veći broj riječi bosanskog jezika u svim njihovim formama. Bez toga se nije moglo krenuti. Konačno je prva i glavna faza završena.

 

Kako se krenulo naprijed

Prije osamnaest godina u Bihaću; autor ovog teksta (pored ostalog) dobio je na poklon i jednu knjigu. Kasnije, čitajući poklonjenu knjigu primijetio je da nadasve informativan i veoma dobar tekst unakazuju mnoge greške. Bilo da je u pojedinim riječima slovo viška ili je ispušteno, shvatio je veliku potrebu za dobrim Korektorom pravopisa. Mada je već prije započeo prikupljanje riječi iz želje da brani i promovira bosanski jezik, ovo ga je motivisalo da većim tempom nastavi započeto i ne pomislivši da će to preći u opsesiju i izrasti u historijski rezultat. Danas dok ovo čitate po broju sabranih i kontrolisanih riječi samo su još Amerikanci ispred nas po broju riječi u njihovom Korektoru pravopisa, ali ne zadugo. Od posebnog značaja je činjenica da sva dosadašnja negiranja bosanskog jezika ovom leksikom padaju u vodu i postaju nihilna. Sabrana leksika otvara velike mogućnosti - bosanski jezik nije više ničija TAJNA KNJIGA, niti predmet dvoumljenja. Do 2002-ge godine prikupljanje je teklo prilično sporo, a onda je krenulo mnogo intenzivnije. Stotinjak hiljada bosanskih riječi prikupljenih iz AKTUA stranica autor je prilagodio u novi korektor kojim je nastavio dalje prikupljati i kontrolisati riječi novom metodom. Kao u svakom upornom radu stečeno iskustvo napokon je izrodilo nove ideje i brže načine, novi izum je danas usavršen do te mjere da dok čitate ovaj tekst u međuvremenu je sigurno prikupljeno stotinjak novih bosanskih riječi čime se leksika svakodnevno uvećava s tačnošću 99,9%.

 

Korektor je od ogromnog značaja

Računar možemo posmatrati kao jedan nijemi uređaj, aparat, mašinu ili stroj za računanje. Ako ne ugradimo potreban softver tj. program koji izdaje upute i zapovjedi za određeni zadatak mašina neće ništa pokazati, niti će sama nešto uraditi. Što znači da ne možemo elektronski lektorisati tekstove bez adekvatne i tačne leksike. Zašto je potrebna obimna leksika? Što je leksika obimnija s time je izražavanje bogatije, a nadzor brži i kvalitetniji. Ne samo za kontrolisanje i korekciju gotovih tekstova već i samokorekciju prilikom pisanja, korektor će nam skrenuti pažnju na svaku pogrešno upisanu riječ. Ne samo da smo s time uštedili vrijeme lektoru, važnije od toga je da smo tačno napisali tekst, uz to obogatili naše znanje i izoštrili moć zapažanja. Tako će naša naredna pisanja svaki put imati manje grešaka, jer nama je korektor ukazao gdje griješimo. Značaj korektora pravopisa je ogroman, ne samo zbog uštede vremena, više zbog ispravnog izražavanja.

 

Bez elektronskog korektora nezamislivo je lektorisati

Bez elektronskog nadzora pravopisa u današnje vrijeme nezamislivo je lektorisati tekstove. Ne samo zbog vremena, nego više zbog tačnosti. Elektronski korektor u djeliću sekunde otkriva i označava grešku pa autor teksta nema potrebu iz tih razloga iščitavati ponekad na hiljade riječi da bi ustanovio da se radi samo o neznatnom broju neispravnosti. Pisac teksta tad jednostavno gleda crvenom bojom označena tj. podvučena mjesta, nanese na njih kursor a elektronski korektor mu nudi izbor od nekoliko mogućih zamjena koje autor tada prostim klikom pretvara u željeni izraz. Naravno, tad se može dogoditi da mu korektor ponudi bolje rješenje od onog kojeg je pisac u prvi čas bio izabrao. Tad se poboljšava i stil izražavanja te pojačava jasnoća kazivanja pa i tekst dobiva na snazi i određuje mjeru vrijednosti napisanom istom (tekstu).

 

Korektor je od ogromnog značaja za lektore i lingviste

Dakle, korektor je od ogromnog značaja za lektore i lingviste, kao i za sve ostale koji računar upotrebljavaju za pismeno izražavanje. Sa ovim elektronskim korektorom prilikom pisanja nećemo više trebati gubiti usredsređenost na obradu predmeta pisanja i time nepotrebno gubiti umnu snagu na manje važne stvari kao što su interpunkcija, ispušteno ili krivo upisano slovo jer korektor će automatski ukazati na svaku pogrešno upisanu riječ. Koristeći ovaj korektor postaje se i svojevrsni čitalac. Naše oko i um se bave ponuđenim izborima riječi za zamjenu što nas tjera da zapamtimo sinonime, antonime, homonime u svim vrstama riječi pa tako naš vlastiti aktivni rječnik postaje bogatiji, a ne zaboravimo da bosanski čovjek u svakodnevnom govoru upotrebljava oko 6 500 riječi, dok prosječan govornik mađarskog jezika za svoju svakodnevnicu ima aktivni fon od oko 65 000 riječi. Razmislimo o tome!

 

Značaj korektora za učenike i studente

Dakle, ovaj će korektor itekako biti važan učenicima i studentima u povećavanju rječničkog fonda, nastavnicima za pronalaženje dojmljivijeg, ljepšeg, bogatijeg, preciznijeg, jasnijeg i potpunijeg izražavanja, poslovnim ljudima uz sve nabrojano da se koncentrišu na sadržaj i svrhu svog pisanja a manje na pravilnost ukucavanja slova što često prekida i gasi inspiraciju toliko važnu umjetnicima i naučnicima. Među onima kojima je ovakav korektor potreban su i pravnici, oficiri, ljekari, inžinjeri, kuhari, književnici, novinari, političari, trgovci, ekonomisti, propagandisti itd...lista je neiscrpna, svaki govornik bosanskog jezika na bilo kojem stupnju bilo njegovo znanje ima potrebu da u svom radu i u svom računaru ima ugrađen ovaj informatički program koji sadržava za sada 563.744 kontrolisanih riječi klasiranih tako da mogu odgovarati potrebama kontrole ispravnosti pisanja.

 

Ničiji jezik neće biti osakaćen

Ovdje je na dobitku svaki čovjek koji se služi bosanskim jezikom i u pogledu raznorodnosti regionalnih izražavanja u BiH. Ničiji jezik neće biti osakaćen niti podvrgnut nekom ko se izražava drukčije ili drugačije - Krajišnik u odnosu na Podrinjca, Hercegovac u odnosu na Posavca i svi skupa u odnosu na onog iz srednje Bosne, jer naš korektor se ne bavi osiromašenjem, već obogaćivanjem bosanskog jezika. Svakom njegovo osobno bogatstvo a mi smo tu da vaše slučajne pogreške ne odu u javnost. Ovim sakupljenim, za sada najvećim blagom u historiji bosanskog jezika, otvara se potreba za korištenjem tog blaga na jedan složeniji način koji će biti od velike pomoći u narednim etapama razvoja našeg projekta. Naime, jezik nije samo zbirka riječi već jedan jezični organizam koji se ponaša u skladu s vlastitim zakonima koje smo prinuđeni podvrgnuti različitim ciljevima i zadacima, matematičko-informatičkom obradom.

 

Nakon kontrole pravopisa

Dakle, nakon kontrole pravopisa doći će i potreba za stilskim uređenjima naših tekstova, trebaće tekstove nadzirati sa stanovišta stručnog područja onog koji piše. Različito je izražavanje jednog ekonomiste od jednog liječnika, razlikuju se stil pisanja pisma voljenoj osobi od stila pisanja (Curriculum Vitae) životopisa za dobivanje radnog mjesta. To znači da će ovaj korektor biti dopunjen i pomoćnim savjetnikom koji će zamjenjivati mjesta riječima u rečenici jer se subjekt ne može bilo gdje staviti u odnosu na objekt a pogotovo u odnosu na predikat. Trebaće, inače, tačnu riječ zamijeniti nekom riječi koja ima ublaženo značenje a drugdje će trebati pojačati snagu izraza onda kad nam pamet stane pa se ne možemo ni vlastitog imena sjetiti, a u jeku napetog umnog naprezanja naš korektor i kasnije savjetnik biće pri ruci da vas izvadi iz situacije za koju ste mislili da je bezizlazna. Oni koji se od samog početka budu družili i tako srodili s našim programom biće i u pogledu ekonomije vremena i novca na dobitku, a da se ne govori o višoj razini vrijednosti njihovog rada.

 

Primjer iz jednog teksta

Ispod vidimo tekst u kojem su riječi namjerno neispravno upisane, bilo da je višak ili manjak slova u riječima ili su riječi spojene jer se zaboravilo udariti na spaciju za odvajanje. Znači da će naš korektor ispraviti prve i druge uz to i razdvojiti spojene riječi. I ne samo to, korektor će nove riječi čak preuzeti u leksičku datoteku.

Tekst sa pravopisnim greškama

Lektorisan tekst

Uskoro na ovom mjestu

Film – DEMO-1

Film – DEMO-2

Film – DEMO-3

EPILOG

Kada govorimo o preuzimanju evropskog zakonodavstva, obavezno moramo napomenuti prevođenje evropske terminologije na jezike BiH. Nije tajna da se radi na pripremama za prevođenje cjelokupnog pravnog naslijeđa EU što je proces koji će trajati više godina. Za ovaj značajni poduhvat i prevođenja više od 100 000 stranica biće potreban angažman velikog broja stručnih prevodilaca engleskog, njemačkog, francuskog jezika i lektora za jezike Bosne i Hercegovine. Navodi se u izvještaju, ali niko ne zna koliko lektora će biti potrebno, niti za koje vrijeme će to biti gotovo? Kako vidimo veliki su zahtjevi ispred nas a malo vremena. Ova leksika za korektor je stigla u pravi čas. Preostaje samo da se lektorima pokaže kako se treba njome služiti. Treba koristiti raspoloživu tehnologiju, a štediti vrijeme i ljudski vid.

Hvala Vam za Vaše utrošeno vrijeme!

KRAJ

Važna napomena: Leksika se mogla početi koristiti još od 2004 godine. Nažalost u BiH imaju novaca samo za političke i druge kriminalce ali ne za pamet. Valjda svima odgovara da bude što više nepismenih i da se koristi tuđa leksika iz susjedstva. Čak su i novine počele da je koriste. Naivci će se i dalje busati u prsa kako imaju svoj jezik i čekati da im neko besplatno pokloni leksiku, kao obično. Nikog ne boli glava što bi ogromni broj knjiga trebalo iznova štampati, obzirom da su štampane sa velikim brojem grešaka. Ništa se ne poduzima da se to spriječi. Štampari i izdavači ćute iz vlastitog interesa.Foto: Trg ispred Vijećnice u Briselu 25.11.2006 god.
Foto desno: Nakon prijema Laureata u rangu Oficira nauke uz Orden križa za doprinos na polju elektronike, digitalne tehnike i atomarne fizike
Ing. Salih ČAVKIĆ
 

 

NA POČETNU STRANICU BOSANSKI JEZIK

Information Science & Technology

© Copyright by Cavkic ®
Any copying or reproduction without permission is strictly prohibited
Svaka vrsta reprodukcije i kopiranja bez dozvole strogo je zabranjena.
Page Construction: 21/05/2008 Last modified:
14/01/2018