ORBUS Belgium

TOP
Glas dijaspore


BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREAUREDNIK:
Salih ČAVKIĆ
ZAVRŠNA FAZA ETNIČKOG ČIŠĆENJA REPUBLIKE SRPSKE

Piše: Zijad Bećirević


Zijad Bećirević
Novogodišnja sreća i blagostanje građanima Republike srpske upotpunjena novim Zakonom o porezu na nepokretnosti, a raseljenim i prognanim zadan novi niski udarac, sa kojim je počelo odbrojavanje

Završna etapa etničkog čišćenja Republike Srpske od Bošnjaka i Hrvata počinje 1. Januara 2012. godine, sa danom kada počinje primjena Zakona o porezu na nepokretnosti, koji je Narodna skupština RS usvojila 6. Novembra 2008. godine. Sa ovim zakonom stvaraju se pretpostavke za potpuno etničko čišćenje neSrba sa svih područja RS.

Zakon o porezu na nepokretnosti donesen je prije četiri godine, a njegova primjena je odlagana više puta, jer nisu ostvarene pretpostavke za njegovo provođenje. O posljedičnim efektima ovog zakona govorilo se i pisalo više puta preko mnogih medija. Jedan od mojih tekstova na ovu temu pod naslovom „Udar poreske uprave Rs na dijasporu” objavljen je 04.03.2011. godine i može se naći na Orbusovoj stranici: aktua3096.htm
Sada ponovno podsjećamo da se po odredbama ovog zakona porez plaća na zgrade i zemljišta koje služe za stanovanje i privrednu djelatnost. Obveznik poreza je vlasnik ili suvlasnici nekretnina, a kada se oni ne mogu odrediti, onda je obveznik korisnik nekretnina. Obveznici su dužni svoje nekretnine prijaviti poreskoj upravi opštine u kojoj posjeduju imovinu na posebnom obrascu, a posljednji produženi rok za podnošenje prijave je 31.marta 2012.godine. Za one koji propuste podnijeti prijavu predviđena je kazna 1.000 KM.

Osnovica za obračun poreza je tržišna vrijednost nekretnina. Tržišnu vrijednost određuju opštinske komisije u skladu sa Pravilnikom o procjeni vrijednosti nekretnina. Za 2012-tu godinu osnovica će biti tržišna vrijednost nekretnina na dan 31.12.2011.godine. Na osnovu do sada obrađenih prijava procijenjena ukupna vrijednost nekretnina na području RS iznosi 44 milijarde i 614 miliona KM, što predstavlja ukupnu osnovicu za obračun poreza, koji će RS uzeti iz džepova građana .

Visina poreza utvrđuje se primjenom poreske stope na osnovicu, tržišnu vrijednost nekretnina. Poresku stopu određuje svaka opština samostalno, u zakonom utvrđenom rasponu koji se kreće od 0,05% do 0,5%. Tako ostvareni porez predstavlja izvorni prihod opštine i služi za finansiranje budžetskih rashoda.

Na skupštini predstavnika opština i gradova RS održanoj polovinom decembra prošle godine predložena je jedinstvena stopa od 0,25%, ali je već sad izvjesno da će stope od opštine do opštine biti različite. Prema do sada dostupnim informacijama u opštini Bijeljina porez će se plaćati po stopi 0,25%, Banja Luci 0,18%, itd.

Zakonom o porezu na nepokretnosti predviđaju se i poreske olakšice, na osnovu kojih zakonodavci tvrde da je predmet oporezivanja samo višak kapitala. Porez se ne plaća na poljoprivredno zemljište, niti na objekte za poljoprivredu. Uz to, porodice koje imaju prosječan stan neće plaćati porez ili će im biti minimalan, jer je 50m2 stambene površine plus 10 m2 za svakog člana porodice oslobođeno poreske obaveze, s tim da se za oslobađanje podnosi poseban zahtjev.

Sve do nedavno je postojala dilema da se primjena Zakona ponovno odgodi do početka naredne 2013-te godine, jer postoji bojazan da će opštine imati manje prihode nego što su ih imale po ranijim sistemu oporezivanja. Uz to, prvi prihodi po ovom zakonu se mogu očekivati tek u julu, a preostali dio u januaru naredne godine. Ranije odgode su iznuđene pritiskom javnosti i međunarodnog predstavnika zbog tendencija i nepotpunih uslova primjene, a posljednja odgoda rezultat je dogovora hrvatskog predsjednika Josipovića s predsjednikom RS Dodikom.

Okupatorske vlasti Republike Srpske već četvrtu godinu pokušavaju nametnuti ovaj zakon, s kojim prognanim Bošnjacima i Hrvatima treba oteti i supstancu koja ih još veže sa domovinom - Bosnom i Hercegovinom. Za Kraljevine SHS ( prve Jugoslavije) Bošnjacima je oduzeto 38,8% vlasništva, za vrijeme Titove (druge Jugoslavije) mjerama eksproprijacije, agrarne reforme, uzurpacijom i nacionalizacijom oduzeto ime je približno toliko, a sada ih novom poreskom strategijom u RS treba potpuno razvlastiti i raskućiti. To je u velikoj mjeri već postignuto, jer sretan i produktivan život čovjek želi na svom posjedu, kad živi i stvara vlastitim umijećem i radom, a 16 godina po uspostavi mira u Rs-u se vratilo samo nekoliko procenata raseljenih i prognanih, jer im u povratničkim sredinama još uvijek nisu obezbjeđeni nikakvi uslovi, a prijetnje njihovoj sigurnosti su svakodnevne. Više je nego porazna činjenica da je faktičko stanje Bošnjaka u RS svedeno na svega 4 do 5%, a Hrvati su skoro izbrisani i čine samo 1% ukupne strukture stanovništva RS. To je rezultat agresije, genocida i postdejtonskog procesa etničkog čišćenja, kojim je srpski agresor uz pomoć i podršku međunarodne zajednice prisvojio 49% bosanske zemlje i na njoj instalira aneks za Veliku Srbiju.

Suvišno je podsjećati na onu narodnu, “oteto - prokleto”! Da li će i koliko dugo srpski narod biti srećan i napredan na otetoj tuđoj zemlji ???Etničke podjele su stalna prijetnja našoj sreći

Novim Zakonom RS o oporezivanju nepokretnosti ugrožava se materijalna osnova i teritorijalna cjelovitost RBiH i vrši novi udar na identitet, imovno stanje i dohodak dijaspore. Zakon je kreiran u situaciji kada se RS našla u teškoj finansijskoj situaciji, jer je izdašno i nekontrolisano trošila novac da izgradi objekte i institucije države, kako bi se predstavila građanima uspješnom i mogla potvrditi kao samoodrživa, i u datim uslovima mogla izdvojiti. Sada su joj potrebna sredstva za multiplo premoštenje i inkorporiranje Drine u teritoriju Srbiji i popravljanje vlastitog unutarnjeg imidža, koko bi se osujetili i preduprijedili potencijalni socijalni nemiri. Tokom proteklih godina potrošena je opljačkana imovina prognanih građana i državnih preduzeća, donatorska i kreditna sredstva, pa se sada frontalno udara na državne fondove, preostalu državnu imovinu, prirodne resurse i dohodak dijaspore. Imovina dijaspore je pretežno locirana u gradskim područjima. Mnogi su je zasnovali da bi je zaštitili od propadanja, iako je ne mogu koristiti. Neki bi se rado vratili, ali čekaju sigurnije dane, koji ne dolaze. Takva imovina biće od strane opštinskih komisija visoko oporezovana i vlasnicima preskupa za održavanje, što će kroz dogledno vrijeme mnoge prisiliti da je otuđe. Mlađi nasljednici, koji u najvećem broju žive u inostranstvu, gdje već imaju izvor egzistencije i vlastitu porodicu, imaće sve manje interesa i ekonomskog opravdanja da održavaju neproduktivno nasljeđe, pa će ga se morati otarasiti i dati u bescjenje.

Brojni Bošnjački posjedi već sad nemaju nasljednika, jer su vlasnici pobijeni i rastjerani, a kada je u pitanju više nasljednika u daljem nasljednom redu, malo je interesa da se nasljeđe vrati, jer procedura često košta više nego potencijalna korist. U međuvremenu će izumrijeti pretežan broj starijih povratnika, koji su se i pored brojnih rizika vratili, pa će teritorij RS ostati etnički potpuno čist. Tada će separatističke vlasti, ako se do tada održe na vlasti, moći s ponosom konstatirati da je srpska zemlja očišćena od neSrba. Tako će Zakon o porezu na nekretnine, koji je samo prvi u setu sličnih zakona, poslužiti kao efikasno sredstvo kojim će se ostacima svega što nije srpsko zadati posljednji smrtni udarac. Ako nešto ne učinimo imovina više stotina hiljada Bošnjaka koji danas žive u svim zemljama svijeta pašće na „doboš”. Bosna i Hercegovina će za njih i njihovo potomstvo biti samo zemlja u kojoj su nekad davno živjeli njihovi djedovi i pradjedovi.

Nesporna je činjenica da se državi moraju plaćati dažbine. Svi građani u svijetu plaćaju državi u kojoj žive poreze i doprinose na ostvarene prihode i imovinu. Dužni su ih plaćati i građani BiH, ali svojoj državi Bosni i Hercegovini, na osnovu njenih zakona, ali ih nisu dužni plaćati okupatoru- Republici srpskoj, koja ih je fizički prorijedila, istjerala iz njihovih firmi, protjerala sa njihovih posjeda, razorila im domove i privrednu osnovu. Narodi i građani Bosne i Hercegovine imaju dužnost i pravo da sačuvaju i odbrane suverenitet i teritorijalni integritet svoje države i omoguće joj oporavak i razvoj zasnovan na zajedničkom radu i angažovanju, kojim će se obnoviti i potvrditi multietničnost i multikulturalnost na svim prostorima RBiH. Prvi korak u tom pravcu je rušenje Dejtonskog ustrojstva i povratak na legalni Ustav RBiH, koji svim građanima BiH obezbjeđuje jednaka prava i dužnosti.

Zijad Bećirević07.01.2012.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na slijedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 07.01.2012. - Last modified: 14.08.2015.