ORBUS Belgium

TOP
Glas Diaspore
 

BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREAUrednik:
Salih ČAVKIĆ
DESETAK DANA PRED VANREDNU SKUPŠTINU KBSA U GRAND RAPIDSU:

KBSA IZMEĐU GRAND RAPIDSA I JACKSONVILLA

Zijad BećirevićAktivno ambiciozno nastojanje ustanovljene upravne strukture KBSA predvođeno predsjednikom Muratom Muratovićem, glasnogovornikom i potpredsjednikom Harisom Alibašićem, da prevaziđu jaz iz St. Louisa, reintegrišu organizacionu strukturu i vrate joj sjaj i izgubljenu snagu, limitirano je sa dva značajna predstojeća događaja: vanrednom skupštinom KBSA, koja treba da se održi nastupajućeg 28. februara ove godine u Grand Rapidsu i redovnom Skupštinom KBSA zakazanom za maj 2009.g. u Jacksonville.

U oba ova događaja ne bi bilo ništa sporno ni simptomatično, kada se ne bi znalo da iza njih stoje dvije različite strukture: iza prvog zvanični UO KBSA i šire bošnjačko /bosansko javno mnijenje koje se zalaže za jedinstven, snažan i progresivan KBSA, sposoban da ostvari njihova očekivanja, a iza drugog grupa frakcionaša i separatista, koja se ovijena velom borbe za demokratiju želi nametnuti svim organima KBSA, preuzeti vlast i dominaciju ili ga razoriti i u Jacksonville i stvoriti novi sopstveni KBSA, u kojem će se oni slušati i pitati za sve.

Dok novoimenovani predsjednik g. Murat Muratović, glasnogovornik- potpredsjednik Haris Alibašić i legalne strukture Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) nastoje premostiti jaz stvoren u St. Louise, rehabilitirati i obnoviti stečene vrijednosti na uspješno pređenom razvojnom putu, osnažiti aktivnosti svih organizacionih formi i vratiti im imidž visoko podignut za predsjedničkog mandata Prof. Emira Ramića, frakcionaši i separatisti predvođeni bivšim liderom KBSA Mujkom Erovićem ili nekim drugim iz sjene nastoje u stilu “Jahača Apokalipse” razoriti sve što je od postanka do danas osmišljeno, te naporom i istrajnošću brojnih entuzijasta postignuto u KBSA. Izdvojeni do sada nepomirljivim egoizmom svojih sebičnih umišljenih htijenja, frakcionaši se ukopavaju” u rovove oko Jacksonvilla”, nestrpljivo iščekujući vrijeme konačnog obračuna, u kojem bi im po njihovim zlobnim kalkulacijama morala pripasti ili pasti najvrednija bošnjačka patriotska sekularna tvorevina stvorena uz IABNU na tlu Amerike, a možda i propasti najvredniji ideali bošnjaštva ugrađeni snagom i zajedničkom umnošću bošnjačkog radnog zanosa i intelekta. Ne smeta im što je u toj vrijednoj organizacionoj tvorevini utkano i ugrađeno mnogo zajedničkog rada, želja i htijenja, već svjesno žrtvuju i svoje djelo da pokažu snagu svoje razorne moći, odlučnost i zadrtost. Uz kulu stvorenu od bošnjačkih ideala separatisti žele podići svoj privatni KBSA u kojem će odabrana grupa intelektualaca predvođena jednoumljem držati kao taoce poslušni auditorijum, a u javnosti se deklarisati i predstavljati kao izvorište demokratije.

Konfliktna situacija oko KBSA, nastala tokom i nakon 9. Skupštine KBSA u St. Louisu, izazvala je kod najvećeg dijela bošnjačkog javnog mnijenja u Americi, B-H i svijetu veliko negodovanje i konfuziju. Mnogi ne shvataju šta se to tako razorno i posljedično dogodilo. Ko je to Radna grupa, a ko Komisija; ko je legalni a ko separatni dio KBSA? Da bi slučaj bio jasniji, izdvajamo samo nekoliko osnovnih fakata. Naime, na 9. Skupštini KBSA u St. Louisu je izmijenjen Statut KBSA. Izmjenom je omogućeno produženje mandata predsjedavajućem KBSA Prof. Emiru Ramiću, čiji je rad od javnog mnijenja i svih radnih tijela KBSA podržan i ocijenjen izuzetnim. Mada je izmjena usvojena većinom glasova, grupa okupljena oko g. Mujke Erovića se suprotstavila i nakon Skupštine nastavila rovariti i rušiti ugled pojedinaca i rukovodnih struktura KBSA, prije svega predsjedavajućeg g. Ramića, što je Ramića umorilo, narušilo njegov entuzijazam i prisililo ga da podnese ostavku, u nadi da će tako omogućiti dalji nesmetani rad KBSA. Međutim, separatisti se nisu zadovoljili s tim, već po ranije pripremljenom scenariju i dalje uporno nastoje nametnuti svoje jednoumlje i ovladati sa KBSA.

Za mnoge od nas ostaje pitanje: Zar je toliki haos moglo izazvati glasanje za izmjenu Statuta KBSA kojim je produžen mandat predsjedniku UO KBSA Emiru Ramiću? Ako je to bio opravdan povod za tako oštra reagovanja, zbog povrede demokratskih načela, (a nije, jer se u čitavom svijetu, kao i mnogim strukturama SAD mandati zaslužnim pojedincima produžuju promjenom normativnih akata, ne smatrajući to privatizacijom funkcije), zašto se ostavkom g. Ramića na funkciju predsjednika UO KBSA nije stavila tačka na višestruko štetan i posljedičan konflikt. Nije jer “pučisti” trebaju mnogo više- Oni hoće svoj vlastiti KBSA i ne bi bilo čudno da ga samo za sebe osnuju u Jacksonville, ako im to dozvolimo.

Međutim, u konfliktnom slučaju oko KBSA postoji još jedan, ne manje značajan i posljedičan aspekt krize. Naime, koliko god je bošnjačka javnost Amerike, Kanade i svijeta iznenađena dubinom i dužinom trajanja sukoba u KBSA, još je više i neprijatnije iznenađena i zabrinuta zbog sastava separatističkog tima koji sebe naziva Radnom grupom. Tu Radnu grupu (ranije poznatu pod imenom Komisija za ispitivanje legalnosti odluka 9. Skupštine KBSA u St. Louisu) sačinjavaju: Prim. dr. Muhamed Saračević, Dr. Muhamed Šaćirbegović, Mr. Mujko Erović, Rasim Nikočević, Mr. Dženan ef. Kaljanac, Hadži Ahmed ef. Cerić i Nihad Krupić. Sve su to respektabilna imena, afirmisani intelektualci, koje je želja za vlašću gurnula na stramputicu. Učešće cijenjenih imama u Radnoj grupi još je teže prihvatljivo i zbunjujuće, jer nas navodi na mišljenje da pojedini imami ili IABNA žele imati primat u KBSA, ili ih separatistički lideri koriste kao štit za vlastitu zaštitu i prikrivanje stvarnih namjera.

Da bi dokazali dosljednost svoje ispravnosti “pučisti” pod imenom Radna grupa ili Komisija za ispitivanje legalnosti odluka 9. Skupštine KBSA u St. Louse, sastali su se ponovno 5.novembra 2008.g. i u imperativnoj formi, kakvu koriste najjače državne istražne službe, naredili: da UO KBSA mora usaglasiti Statut sa Bylaws, demokratizirati KBSA, uspostaviti vezu s članovima (kao da su je oni prekinuli), uspostaviti zakonodavni red (kao da ga frakcionaši nisu narušili) i lokalnim zajednicama pružiti pažnju (kao da su bile po strani). Čak šta više, uzeli su sebi za pravo da zabrane UO KBSA da podmiruje račune, a u moralnoj poruci Radne grupe se kaže: “Osobe bez vizije, strategije, plana, snažnog morala i poštenja ne mogu učestvovati u izgradnji i jačanju KBSA”.

Strateška nastojanja radne grupe pre- komponovane u drugačiji hronološki sastav: dr Senad ef. Agić, mr. Mujko Erović, mr. Dženan ef. Kaljanac, Ibrahim Vajzović i Nihad Krupić osnažena su i produbljena savjetovanjem na temu “Reintegracija KBSA”(organizovanom novembra 2008.), koje je iskorišteno za potvrdu stavova Radne grupe o nezakonitosti odluka iz St. Louisa, osnivanje Vijeća koordinacija i formiranje Odbora za pripremu 10. Skupštine KBSA, koja bi se održala krajem maja 2009.g. u Jacksonville. Naravno, u sastav odbora za pripremu Skupštine ušli su pored već poznatih frakcionaša i neki njihovi pomagači i simpatizeri iz sjene: uz dr. Senada ef. Agića (sa kojim valjda nastoje dobiti pokroviteljstvo IABNA) u odbor su ušli: dr. Mujko Erović, mr. Dženan ef. Kaljanac, Ibrahim Vajzović, Nihad Krupić, Ahmed ef. Cerić, Šukrija Džidović, Elmar Slavić i Amir Hotić.

Mnoge od nas koji aktivnije prate rad KBSA, a posebno aktuelna zbivanja, zbunjuje i baca u brigu ne samo naklonjenost već i vidna angažovanost nekih imama, prije svega dr. Senada ef. Agića, mr. Dženana ef. Kaljanca i Ahmeda ef. Cerića na strani pučista i separatista. Bošnjački narod od imama očekuje da vode svoje stado, brinu o njemu, podučavaju i savjetuju, a ako neko skrene da ga pokušaju vratiti strpljivim savjetima, razumnom i odmjerenom pridikom, pa onda možda i blagim ukorom. Nažalost, naši pomenuti imami nisu ostali uz stado, nisu imali strpljenja da postignu željeni stepen kompromisa i pomirenja, već su se i sami priklonili odmetničkoj grupi ili su u nju vješto uvučeni. Oni treba da znaju da time sebe ne uzdižu već diskredituju i čak šta više ugrožavaju autoritet respektabilnih struktura iz kojih potiču i koje predstavljaju.

Bošnjaci dijaspore od njih očekuju da se isključe iz frakcijske grupe, grupu raspuste i njene članove pozovu da se uključe u legalne i regularne aktivnosti KBSA. Imami i IABNA imaju u KBSA partnera, jaku izvršnu snagu, saradnika na planu ujedinjenja i progresa Bošnjaka i Bosne, ali ne mogu računati ni danas ni ubuduće da im KBSA bude poslušnik i da pognute glave prima naređenja i sluša pridike. KBSA i IABNA se mogu u mnogim relacijama međusobno dopunjavati, prožimati i snažiti, stvarajući time skladan modalitet, neophodan za afirmaciju, usmjerivanje i snaženje bošnjaštva na svim prostorima gdje Bošnjaci i Bosanci žive, kako danas, tako i u budućnosti.

Pri tome ne treba zaboraviti da su obnovljene upravne strukture KBSA već učinile što su mogle za učvršćivanje jedinstva akcije i za takve mjere dobile punu podršku većine svojih koordinacija. Nakon St. Louisa, uspješne konsolidacije (poslije ostavki g. Ramića, a zatim Amira Čačkovića) i izbora Murata Muratovića za predsjednika i Harisa Alibašića za potpredsjednika, napravljen je fantastično uspješan iskorak iz krize. Oformljena je Komisija u sastavu: mr. Kemal Hamulić, predsjednik, članovi: dr. Dženita Pašić, dipl. ecc. Željko Miličević, Tajib ef. Pašanbegović, mr. Muhamed ef. Hasić, prof. Semir Đulić i mr. Haris Alibašić, koja je do kraja razumno, fleksibilno, efikasno i kompromisno nivelisala sporna pitanja, zadržala Statut KBSA kao radni dokument (s izmjenom Bylaws-a), odbacila kao neprihvatljive napade na članove UO KBSA, te ponudila rješenja za unapređenje rada KBSA koordinacija i predložila vanrednu skupštinu KBSA za kraj februara, na kojoj bi se verifikovali takvi stavovi, koji uz to uključuju ukidanje Koordinacionog savjeta (kojeg su separatisti pokušali nametnuti kao paralelni organ).

Upozoravajuću dijagnozu o situaciji u KBSA ovih dana aktuelizirao je jedan od posjetilaca web magazina Bošnjaci.net riječima: “U KBSA se pokušavaju uvući ljudi koji ne vole ni nas ni BiH. Očito je na sceni preuzimanje KBSA i gašenje jedne organizacije koja radi za dobrobit bošnjačkog naroda – pokušavaju srušiti sada izabrane i preuzeti KBSA”. To još indikativnije ilustruje jedan drugi posjetilac web-a riječima: “Komisija (očigledno misli na Radnu grupu, o.p.ZB) i oni koji su je osnovali neka uzalud čeka honorar koji će im platiti Darko Trifunović iz Beograda”.

Zaista je sazrilo vrijeme da se Bošnjaci Amerike energičnije upitaju šta se to tako pogubno dešava sa njihovim KBSA, i da ih zbog toga možda i glava zaboli. Legalno izabranim upravnim strukturama KBSA ukazali smo naše povjerenje, da zastupaju naša prava i s puno optimizma očekivali da će nas aktivno pomoći da se približimo našim domovima, uđemo u njih i dobijemo pravedno obeštećenje za mrtve, osakaćene, silovane, razbaštinjene… Zar smo postali toliko indolentni na sve, da možemo mirno iz prikrajka gledati i slušati kako jedna grupica neistomišljenika ujedinjena samo željom da vladaju, cijelu jednu godinu okupira našu pažnju, ruši naše nade i pretvara ih u iluzije, optužuje, blati, napada i obara naše lidere i organe koje smo svi mi birali, na naše oči uzima njihove pozicije, nagovara nas protiv nas samih i muti nam pamet svojom pričom o odbrani demokratije. Umjesto da ih zaustavimo, ignorišemo i odbacimo, mi ih trpimo uz nervozno gunđanje. Takve lažne demokratije nam je “puna kapa”. Ako je ikad bilo vrijeme da se frakcionašima stane na put, da se zaustave, sada je. Prava prva prilika za to je vanredna Skupština KBSA 28. februara u Grand Rapidsu, na koju su i oni kao svi drugi pozvani. Ako se složimo i postignemo željeni dogovor u Grand Rapidsu, tada se na izvršnim organima, unutar koordinacija i u Jacksonville može optimistički razgovarati o pravim temama i načiniti odlučan iskorak naprijed: a to su prije svega obnova interakcije s našom domovinom BiH, uključivanje dijaspore u državotvorne strukture BiH države i bezuvjetno pravo na povratak prognanih, uz pravednu osudu agresora na obeštećenje države i naroda BiH.

Opsežne aktivnosti na pripremi predstojeće vanredne Skupštine, sa široko obuhvatnom informativnom obavještenosti bošnjačke javnosti Amerike i svijeta, vraćaju nam optimizam i daju do znanja da će organizaciona struktura KBSA odoljeti i oduprijeti se svim rušilačkim pokušajima (koji nisu ni jedini ni posljednji), obnoviti, učvrstiti i ojačati svoje jezgro, iz kojeg će se moći uspješno koordinirati sa razgranatom mrežom koordinacija, uspostavljenim ne samo na području Amerike, Kanade, već i znatno šire.

U nastojanju da se kriza KBSA potpunije sagleda i da Bošnjački narod lakše razluči ko je ko u toj “suludoj igri”, popularni web magazin Chicagoraja.net je pokrenuo debatu i ponudio anketni glasački listić da se argumentovano preko šireg javnog mnijenja statistički utvrdi ko je u pravu: legalni organi KBSA i njihova Komisija ili Radna grupa, koja sebi daje za pravo da se izdigne iznad KBSA i sudi mu.

Bošnjaci SAD, Kanade, BiH i svijeta žele imati jedinstven KBSA, koji će nas okupljati svojom osmišljenom programskom orijentacijom, štititi naša prava, podsticati naš povratak u domovinu, pomagati ostvarivanje naših prava na sve vrste obeštećenja i zajedničkim snagama nastojati da se BiH što bezbolnije reintegrira u Evropu, da se agresija i genocid počinjeni u BiH jasno naznače, agresor decidno odredi i plati pravednu odštetu, da svi zločinci iz svih terorisanih područja B-H dođu pred sud (ne samo Karadžić, Mladić…) i budu kažnjeni za svoja zlodjela, te da se ukine genocidna tvorevina RS, najveća ljaga Dejtonskog mira i pravedničkog svijeta današnjice.

S pravom vjerujemo da će KBSA izići iz krize kadrovski upotpunjen i ojačan već 28. februara ove godine na vanrednoj Skupštini KBSA u Grand Rapidsu. U to nas uvjerava i pripremna deviza za Grand Rapids, u kojoj nam iz KBSA poručuju: “Bošnjački dijalog u ime daljeg jačanja i progresa KBSA i novog trasiranja razvoja krovne organizacije sjevernoameričkih Bošnjaka je cilj za koji se treba zalagati svaki američki i kanadski Bošnjak i njihove organizacije.” Od srca želimo da tako i bude.

Ne čekajmo put za Jacksonville, već dođimo u Grand Rapids i budimo sami stvaraoci svoje bolje budućnosti. Grand Rapids je možda prag prolaznosti i nova važna prekretnica u historiji bošnjaštva na tlu Amerike, pa i mnogo šire.


18.02.2009.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na slijedeću stranicu


OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be

Page Construction: 18.02.2009. - Last modified: 14.08.2015.