ORBUS Belgium TOP
Glas dijaspore
BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
BALKAN AREA
dr. Šaban NurićACTUA HOME PAGE

 S E R I J A L

 

EVROPSKA UNIJA OD IDEJE DO POLITIČKE I PRAVNE STVARNOSTI (20.dio)

Piše: prof. dr. Šaban NurićNa kraju ovog serijala kao autor i posmatrač aktuelnih evropskih pravno-političkih zbivanja i „odgovora“ na ista od strane država Zapadnog Balkana, želim samo da upozorim da je ovaj serijal teoretski registrovao što je činjeno da bi ujedinjena Evropa bila ovo što je a da je Balkan sve te stotine godina nastojao, nažalost, da radi u korist svoje štete na putu integracije u ujedinjenu Evropu. Literatura kojom sam se služio obrazlažući predmetnu materiju je popisana i evo je objavljujem, ne zato da bi to samo registrujem, već zato da zainteresovani iz iste mogu isčitati dopunske informacije o evropskim integracijama. Kratka biografija autora serijala i popis dijela autorskih uradaka su kao normalan dio koji ide uz završetak serijala.


KORIŠTENA LITERATURA I DRUGI IZVORI

A)      Knjige
 
 1.       Avramov Smilja, Kreća Milenko, 1988., Međunarodno javno pravo, “Naučna knjiga”, Beograd
 2.       Aristotel, Politika, Svjetlost, Sarajevo, 1074.
 3.       Arendt Hannah, 1955., O slobodi i autoritetu, prijevod, Ranko Mastilović, "Gradska narodna biblioteka”, Zrenjanin
 4.       Andrew Moravcsik, Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics, International Organization, Vol. 51, 4/97, pp. 513-553
 5.       Agreement Establishing an Association Between the European Econimic Communities and the Republic of Greece, OJ L 294/63
 6.       Begić, Kasim, 1997., Bosna i Hercegovina od Vensove misije do Dejtonskog sporazuma, “Bosanska knjiga” pravni centar Fonda za otvoreno društvo, Sarajevo
 7.       Bišćević, Hido., 1989. Strategija kaosa, Centar za informacije i publicistiku, Zagreb
 8.       Bubić, Suzana i Trljić, Nermina, 2007., Roditeljsko starateljsko pravo, Pravni fakultet Sarajevo, Sarajevo
 9.       Budimir P. Košutić, Osnovi prava Evropske unije, Beograd 2009
10.       Brigit Laffan, The European Union: A Distinctive Model of Internationalization, Eior, Vcl 1 (1997.), No. 018, p. 1.
11.       Borchards, K.D., 2000., The ABC of Community Law, Brussels- Luxembourg
12.       Brawulie, J 1998., Principles of Public International Law, Oxford
13.       Bašić, N., 2008., Savremena Evropa u tranziciji, Bihać
14.       Bžežinski, Z., 1999., Velika šahovska tabla, Podgorica
15.       Composition of the European Parliament (sastav Evropskog parlamenta) European navigator, Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE), Susana Munoz. (Evropski navigator, Suzana Munjoz)., pristupljeno 14. 4. 2016.
16.       Cenić, S., 2009., EU - monitoring: o ekonomskom i pravnom prilagođavanju standardima Evropske unije, Sarajevo
17.       Craig, P., 2001., Constitutions, Constitutionalisam and European Union, Oxford
18.       Cini, European Union Politics, Oxford University Press, 2002.
19.       Čupić, Čedomir, 2001., Od vladavine kontrolisanog haosa do dobro uređenog demokratskog poretka, “NSPM”
20.       Čehulić, L., 2004., Euroatlantski sigurnosni odnosi nakon Hladnog rata, Politička kultura, Zagreb
21.       Dragović B., Ugovori o pridruživanju EU
22.       Drangić, R., 2009., Bezbjednost proizvoda i Evropska unija, Akademska misao, Beograd
23.       Dimitrijević, Vojin, 1996., Evropska unija kao međunarodna organizacija; Pravo
24.       Evropske unije, zbornik, Beograd
25.       Diverže, Moris, 1968., Demokratija bez naroda, prijevod, Gordana Popović, “Rad”, Beograd
26.       Debre, Režis, 2000., Uvod u mediologiju, “Klio”, Beograd
27.       Desmon, Dinan, Europe Recast-A History of European Integration, Palgrave/MacMillan 2004.
28.       Duraković, Nijaz, 2007., Uporedni politički sistemi, Pravni fakultet, Sarajevo
29.       Duraković, Nijaz, 2009., Međunarodni odnosi, “FPN i Pravni fakultet” Sarajevo, Sarajevo
30.       Džombić, I., Dašić D., Kovačević, 2009., Uvod u ekonomiju, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka.
31.       Džombić, I., 2010., Evropska unija - prošlost, sadašnjost, budućnost, Friedrich Ebert Stiftung, Sarajevo
32.       Đonlagić, Dž., 2006., Evropska monetarna unija i Bosna i Hercegovina, Sarajevo
33.       Đorđić, S., 2004., Ekonomika i razvoj nacionalne privrede, Ekonomski fakultet, Banja Luka
34.       Đorđević, Jovan, 1964., Ustavno pravo i politički sistemi, “Savremena administracija”, Beograd
35.       Đorđević, Jovan, 1977., Politika i politički sistemi, “Naučna knjiga”, Beograd
36.       Đorđević, Jovan, 1977., Politički sistem, “Savremena administracija”, Beograd
37.       Đorđević, Jovan, 1982., Socijalizam i sloboda, “Prosveta”, Beograd
38.       Đorđević, Jovan, 1972., Ideje i institucije, “Radnička štampa”, Beograd
39.       European Atomic Energy Community, vidi npr., Lenaerts i dr., Zagreb 1999.
40.       Enciklopedija prava, Savremena administracija, Beograd, 1976.
41.       Enciklopedija samoupravljanja, Savremena administracija I.P. Komunist, Beograd, 1979.
42.       Europe (Association) Agreement between the European Communities and its member states, and the epublic of Hungary, OJ L 347/93.
43.       Europe (Association) Agreement between the European Communities and its member states, and Polish Republic, OJ L 348/93.
44.       Europe (Association) Agreement between the European Communities and its member states, and the Republic of Bulgaria, OJ L 358/94.
45.       Europe (Association) Agreement between the European Communities and its member states, and the Republic of Romania, OJ L 357/94.
46.       Europe (Association) Agreement between the European Communities and its member states, and the Check Republic, OJ L 360/94.
47.       Europe (Association) Agreement between the European Communities and its member states, and the Republic of Slovakia, OJ L 359/94.
48.       Europe (Association) Agreement between the European Communities and its member states, and the Republic ofEs ton ia, OJ L 68/98; Europe (Association) Agreement between the European Communities and its member states, and Latvia, OJ L 26/98; Europe (Association) Agreement between the European Communities and its member states, and Lithuania OJ L 61/71.
49.       Europe (Association) Agreement between  the European Communities and its member states, and lovenia, OJ L 51/99.
50.       Falkner, G, Nentwich, M 2000., Enlarging the European Union: The Short-Term Success of Incrementalism and De-Politicisation, Max Planck Institute Working Papers, 00/4.
51.       Farrell., “The EP is now one of the most powerful legislatures in the world” Yal University, str. 94-97.
52.       Fukujama, F., 2000., Kako nazvati naše doba, Aleksandrija 10, Beograd
53.       Fontan, P., 2007., Evropska unija u 12 lekcija, Sarajevo
54.       Fuše, M., 2000., Evropska republika, Beograd
55.       Fuše, M., 2009., Evropska unija pola vijeka kasnije, Službeni glasnik Srbije, Beograd
56.       Ganić, M., 2004., Evorpska monetarna unija, Šahinpašić, Sarajevo
57.       Grauwe, P., 2004., Ekonomija monetarne unije, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića - Novi Sad, Novi Sad
58.       Grbić, V., 2005., Ekonomija EU, Megatrend, Beograd
59.       Gutmann and Thompson, Zagreb, 1996.
60.       Haberamas 1993., Scanlon 1998.
61.       Hadžiahmetović, A., 2005., Ekonomija Evrope, Sarajevo
62.       Hartleu, T.C., 1999., Constitional Problems of the EU, Oxford
63.       Hiks S., “Politički sistem Evropske unije”, Službeni glasnik, Beograd, 2007.
64.       Hadžijahić, Muhamed, 1974., Od tradicije do identiteta, “Svjetlost”, Sarajevo
65.       Hasanbegović, J., 1994., Suverenitet država članica Evropske unije (u ediciji naučni projekat Evropa 1992.), Sarajevo
66.       Hrvatska enciklopedija, sveska 6., 2004.
67.       Horvat, Marijan, 2003., Rimsko pravo, Pravni fakultet Zagreb, Zagreb
68.       Hejvud, Endrju, 2004., Politika, Clio, Beograd
69.       Ibrahimagić, Omer, 1999., Politički sistem Bosne i Hercegovine, ”Magistrat”, Sarajevo
70.       Ilić, G., 2009., Pravo i institucije Evropske unije, Univerzitet Singidunum, Beograd
71.       Jovanović, Slobodan, 1996., Država, “BIGZ”, Beograd
72.       J. H. H. Weiler, U. Haltern, F. Mayer, European Democracy and Its Critique — Five Uneasy Pieces, Harvard Jean Monet Working Paper Series, 1995.
73.       Karl Marks, Kapital, Radnička štampa, Beograd, 1976.
74.       Kneževic-Predlc, Vesna, 2001., Ogled o suverenosti: Suverenost i Evropska unija, Beograd
75.       Knut Erik Jorgensen (ed.), The European Union and International Organizations, Routledge, 2008.
76.       Košutić P. Budimir, 2009., Osnovi prava Evropske unije, Beograd
77.       Kent, P, 1992., European Community Law, London
78.       Kesner, M., Škreb, M., 2008., Institucije Evropske unije, Zagreb
79.       Knežević-Predić, 2001., Ogled o suverenosti - suverenost i Evropska unija, Institut za političke studije, Beograd
80.       Kustura, M., 2009., Zbirka propisa u oblasti Evropske unije i evropskih integracija, Kiseljak
81.       Komljenović B., Ristić, Ž., Živanović M., Srdić, M., 2009., Pravo Evropske unije, Etno stil, Beograd
82.       Lopandić, Duško, Osnivački ugovori, Ugovor o Evropskoj uniji (prečišćeni tekst) Ugovor iz Nice sa amandmanima na ugovor o Evropskoj uniji, Beograd, 2003.
83.       Lopandić, Duško, Pravni aspekti sankcije Evropske zajednice, primer sankcija prema SRJ
84.       Leksikon novinarstva, “Savremena administracija”, Beograd, 1979. Godine
85.       Lukić Radomir, Teorija države i prava, S.A., Beograd, 1964. Godine
86.       Lerotić, Zvonko, 1985., Načela federalizma višenacionalne države, “Globus”, Zagreb
87.       Molnar, Aleksandar, 1994., Osnovna prava čovjeka i raspad Jugoslavije, “VAP”, Novi Sad
88.       Marković, Mihajlo, 1994., Kritička društvena nauka, “BIGZ”, Beograd
89.       Milić, Vojin, 1965., Sociološki metod, “Rad”, Beograd
90.       Max Weber, 1976., Vlast i politika, Prosveta, Beograd
91.       Medović, Vladimir, „Međunarodno pravo kao izvor prava Evropske unije", Strani pravni život, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2008.
92.       Miroslav Krleža, Dijalektički antibarbarus, Svjetlost 1974., Sarajevo
93.       Marko Ristić, Polemike, BIGZ, Beograd 1978.
94.       Milardović, A., 1998., Srednja Evropa, između mita i zbilje, Zagreb
95.       Mintas-Hodak, Lj., 2004., Uvod u Evropsku uniju, Zagreb
96.       Misita Nevenko, Osnovi prava Evropske unije, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2007.
97.       Misita, N., 2009., Evropska unija, institucije, Sarajevo
98.       Misita, N., 2010., Evropska unija, osnivanje i razvoj, Sarajevo
99.       Miščević, T., 2005., Pridruživanje Evropskoj uniji, ESPI Institut Beograd.
100.     Nešković, R., 2010., Osnovi evropskih integracija, Primus, Gradiška
101.     Noel, E., 1988., Working Together: the Institutions of the European Community, Luxembourg
102.     Nurić Š., i Nešković R., 2010., Osnove međunarodnog javnog prava, Primus, Gradiška
103.     Nurić, Šaban, 2010., Međunarodno javno pravo I i II, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, Travnik
104.     Nurić, Šaban, 2011., Savremeni pravnopolitički sistemi, Pravni fakultet univerziteta u Travniku, Travnik
105.     Nurić Š., i Kustura M., 2010., Metodologija društvenih i pravnih nauka sa nomotehnikom, Pravni fakultet univerziteta u Travniku, Travnik
106.     Nuhić, Muhamed, 1999., Javna riječ i odgovornost, Tuzla
107.     Paul Maler: The Economies and Trade of Eastern Europe, in Central and Eastern Europe — The opening Curtain? ed. by William E. Griffith, Westview Press, London, 1989.
108      Papa Pio XI, Enciklika, Divini Redemptoris, 1937.
109      Papa Pio XI, Enciklika, Non abbiamo bisogno, 1931.
110      Papa Pio XI, Enciklika, Mit brennender Sorge iz 1937.
111      Paunović, M., 2002., Osnovi ljudskih prava: izvornik i pojmovnik, Dosije, Beograd
112      Pinder, J., 2003., Evropska unija, Sarajevo
113      Popović, Vitomir, Turčinović, Filip, 2009, Međunarodno javno pravo, Banja Luka
114      Politička enciklopedija, 1975., “Savremena administracija”, Beograd
115      Radman, G., 2004., Neutralnost zemalja Evrope i euroatlantske integracije, Zagreb
116      Rodin., S., 1990., Pravni sustav i institucije Europske zajednice, Zagreb
117      Sadiković, Ć., 2001., Evropsko pravo ljudskih prava, Sarajevo
118      Sadiković, Ćazim, 1999., Za državu novog stoljeća, Sarajevo
119      Sadiković, Ćazim, 2000., Konstitutivnost naroda, “VBI”, Sarajevo
120      Siđanski, D., 1996., Federalistička budućnost Evrope, Prosveta, Beograd
121      Smajić, Z., 2004., Evropska unija za svakoga, Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo
122      Stanić, M., 2009., Ekonomija EU, Prijedor
123      Stančić, M., 2005., Dugo putovanje Hrvatske u Evropsku uniju, Naklada Ljevak, Zagreb
124      Stevanović,  M., 2009., Diskretna integracija Evropske unije, Paralaks, Beograd
125      Stefanović, Z., 2003., Pravo EU, Moć knjige, Beograd
126      Stojanović, R., 1998., Spoljna politika EU, Beograd
127      Shaw, J., 1999., The Law of the EU, 3rd Edition, London
128      Shefer, P., 2007., Liberalna nelagodnost evropske integracije, Krug Commerce, Beograd
129      Singer, Peter, 2003., Praktična etika, Kruzak, Zagreb
130      Samardžić,   Slobodan,   1998., Evropska unija kao model nadnacionalne zajednice, Institut za Evropske studije, Beograd
131      Sociološki leksikon, 1982., Savremena administracija, Beograd
132      Sotirović Velimir, Živoslav Adamović, Metodologija naučnoistraživačkog rada, 2. dopunjeno izdanje, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, 2005. godine.
133      Sukijašović, Miodrag, Sporazum o pridruživanju Turske Evropskoj ekonomskoj zajednici, Arhiv za pravne i društvene nauke, 1-2/1963.
134      Šuvar, Stipe, 1988., Socijalizam i nacije, “Globus”, Zagreb
135      Tadić, Ljubomir, 1996., Nauka o politici, “BIGZ”, Beograd
136      Trnka, Kasim, 2006., Ustavno pravo, Fakultet za javnu upravu, Sarajevo
137      Vukadinović D., Radovan, 2006., Pravo Evropske unije, Banja Luka/ Kragujevac
138      Vodson, Seton, 1980., Nacija i države, prijevod, Nada Šoljan, “Globus”, Zagreb
139      Vajdenfeld, V., Vesels, V., 2005., Evropa od A do Š, priručnik za evropske integracije, Fondacija Konrad Adenauer
140      Vučinić Vladimir, “Upoznaj Evropsku uniju”, Centar za monitoring, Podgorica, 2006.
141      Vukadinović R., Mileta, V., 1999., Evropa iza ugla, Zagreb
142      Vukadinović, R., 2002., Security in South - Eastern Europe, Zagreb
143      Vukadinović, D., Radovan, Pravo Evropske unije, četvrto dopunjeno izdanje,
           Pravni fakultet u Banja Luci i Centar za pravo Evropske unije Pravnog fakulteta u Kragujevcu, B. Luka/Kragujevac, 2006.
144      Vukadinović, R., 2008., Uvod u institucije Evropske unije, Kragujevac
145      Walker, N., 1998., Sovereingnity and Diferentiated Integration in the European Union in European law Journal
146      Yuranki, A., 1999., National Constitutions In the ere of Integrational, The Hague, London, Boston


B)   Članci

 1.       Abromeit, H. and Sebastian, W 2005, Will the Constitutional Treaty contribute to the legitimacy of the EU, http://eiop.or.at.
 2.       Barents,R.2001,SomeObservationsontheTreatyofNice,Maastricht Journal of European and Comparative Law, Netherelands, Volume 8, No. 2.
 3.       Borzel, T, Risse, T 2001, The Post. Nice Agenda of the European Union:
          What's the Problem, How to Deal With It, and What to Avoid, European University Institute, Florence, RSC, http://www. iue.it.
 4.       Checkel, J. 2001, Reforming European Institutions of Governance, Arena Working Papers WP, 01/7.
 5.       Čok, V., 2000., Evropsko građanstvo i državljanstvo u politici i pravu Evropske unije, Revija za Evropsko pravo broj 1, Beograd
 6.       Dehouse, R., 2000., Rediscovering Functionalism, Harvard Jean Monet Working Paper Series, Symposium, 7/00.
 7.       Descartes, Sveučilište u Zagrebu, Zbornik, 32, 1951.
 8.       Djela apostolska, 1-11, Globus Zagreb,1998.
 9.       Dominik Barač, Socijalna filozofija boljševizma, 1944.
10.       Egeberg, M., 2000., The Organisational Dimension of Integration in the EU (and Elsewhere), Arena Working Papers, WP, 00/10.
11.       Evropski sud pravde, „Predmet 6/64, Flaminio Costa v. ENEL (1964) ECR 592“, 1964.
12.       Galić Mario, Kako djeluje NATO, Hrvatski vojnik, broj 235/2009.
13.       Ilić, G., 2002., Samit u Nici i perspektive razvoja Evropske unije, Ekonomist br. 100.
14.       Knežević, V., 2000., Međunarodno-pravni subjektivitet Evropske unije, Revija za evropsko pravo, broj 1, Beograd
15.       Lopandić, D., 1999., Ugovor o Evropskoj uniji, Rim - Mastriht - Amsterdam, Međunarodna politika, Beograd
16.       Lopandić, D., 2001., Osvrt na evoluciju saradnje u drugom i trećem stubu, Revija za evropsko pravo, broj 3, Beograd
17.       Olsten, J., 2001., Reforming European Institutions of Governance, Arena Working Papers, WP 01/7.
18.       Platon, Država, Svjetlost, Sarajevo, 1974.
19.       Rakić, B. 1995., Princip supsidijarnosti i raspodela nadležnosti između EU i država članica, Pravni život, Beograd
20.       Rasussen, A., 2000., Institutional Games Rational Actors Play -
           The empowering of the European Parlament, European Integration online Papers (EioP) Vol. 4 (2000), No. 1.
21.       Rodin S., Čapeta, T., 2010., Reforma Evropske unije, Lisabonski ugovor, Narodne novine, Zagreb
22.       Šahović, M., 1996., Ustav Bosne i Hercegovine po Dejtonskom sporazumu, Međunarodni problemi, broj 1-2, Beograd
23.       Šarčević, E., 2006., Pravni akti Evropske zajednice, Pravna misao, Sarajevo
24.       Špirić N., Vukmirica V., “Ekonomska i monetarna integracija Evrope” 2008.
25.       Vlašić Tomo, Šezdeset godina NATO-a, Hrvatski vojnik, broj 235/2009.
26.       Vinston Čerčil, Rezolucija „Poruka Evropljanima u kojoj su sadržani principi ujedinjenja Zapadne Evrope", 1947.


C)   Publikacije Direkcije za evropske integracije BiH

  1.     AUN panel writes: "In signing the Charter of the United Nations, States not only benefit from the privileges of sovereignty but also accept its responsibilities. Whatever perceptions have prevailed when the Westphalian system first gave rise to the notion of State sovereignty, today it clearly carries with it the obligation of a state to protect the welfare of its own peoples and meet its obligations to the wider international community.” (United Nations 2004: 17).
  2.     Bosna i Hercegovina na putu ka Evropskoj uniji — zbornik radova, Sarajevo, 2007.
  3.     Bosna i Hercegovina i evroatlantske integracije, grupa autora, Sarajevo, 2001.
  4.     COM (95) 163 final- White Paper- Preparation of the Associated Countries od Central and Eastern Europe for the Integration into the Internal Market of the Union
  5.     Europuls, Bilten DEI, broj 7, Sarajevo, 2007.
  6.     Glyn Morgan (2005: status and a set of rights and privileges. It is a principle that states that an order is sovereign if it is not dominated by others, as well as an or dering principle of international affairs. A state does not cease to be sovereign even if it has delegated certain of its rights, powers and privileges to a supranational order whose decisions it cannot veto; but a state can reach a point wherein it has delegated so much that other states no longer recognize it as a sovereign state.139) notes that sovereignty is an ordering principle.
  7.     Lista aneksa i protokola prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Evropske zajednice sa Republikom Srbijom
  8.     Priručnik za usklađivanje propisa Bosne i Hercegovine sa propisima Evropske unije, Sarajevo, 2005.
  9.     Pojmovnik evropskih integracija, Sarajevo, 2000.
10.     Sporazum o EEA je potpisan maja 1992. godine u Oportu. Agreement Establishing the European Economic Area, OJ L 3/1994.
11.     Sporazum o Evropskoj ekonomskoj oblasti
12.     Statut Zajednlckog parlamentarnog komiteta, sastavni dio Sporazuma O EEA
13.     “The broad lines of European integration since 1955 reflect three factors: patterns of commercial advantage, the relative bargaining power of important governments, and the incentives to enhance the crediability of inter-state commitment.” Thus European institutions are set up to improve the efficiency of interstate bargaining. “Governments delegated and pooled sovereignty in international institutions for the express purpose of committing one another to cooperate” (Moravcsik 1998: 3-4).
14.       Wayne Norman (2006: 163-9) cites seven such principles


D)        Internet izvori

 1.     
http://europa.eu.int/comm/external.relations/repdel
 2.      http://europa.eu
 3.      www.europa.eu (portal Evropske unije)
 4.      www.mojaevropa.sr (srpski portal o Evropskoj uniji)
 5.      www.esc.eu.int (Poslovne vijesti Evropske unije)
 6.      www.euobserver.com (Vijesti iz Evropske unije)
 7.      www.jmm.rubikon.pl (Evropsko udruženje za slobodnu trgovinu)
 8.      www.ebrd.com (Evropska investiciona banka)
 9.      www.ecb.int (Evropski investicioni fond)
10.       ww.elb.eu.int (Evropska centralna banka)
11.       www.eurounion.org (Informacije o Evropskoj uniji u SAD)
12.       http://europa.eu.intlcomm/developmentlbody/cotonou/lome
13.       http://www.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/r15001.htm
14.       http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index_en.htm
15.       http://secretariat.efta.int/
16.       http://www.efta.int/content/legal-texts/eea 17 . http://europa .
17.       http://www.gov.me/biblioteka/1194012155 doc
18.       http://www.srbija.gov.rs .
19.       http://www.stabilitypact.org .
20.       http://www.stabilitypact.org/pages/press/detail,asp
21.       http://europa.eu.intlcomm/external_relations/see/sap/
22.       http://ue.eu.int/Newsroom/
23.       http://europa.eu
24.       http://www.bosna-hercegovina.info
25.       http://www.portal.monks.ba
26.       http://www.bhas.ba
27.       http://www.worldbank.org
28.       http://www.dei.gov.ba/bih
29.       http://www.eunija.110mb.com    and  http://www.cia.go
30.       http://www.dei.gov.ba/-Direkcija za evropske integracije
31.       http://www.europa.ba/delegacija Evropske komisije u BiH
32.       http://www.eicc.ba/-Euro info korespodentni centar BiH
33.       http://www.euroinfocentar.ba-euro info centar
34.       http://www.Europa.eu.int
35.       www.eif.org (Evropski savjet)KRATKA BIOGRAFIJA AUTORA

Dr. sci. Šaban Nurić

Adresa: Trepanići 58.
75320 Gračanica
Bosna i Hercegovina

Mobilni: ++387(0)61897499
Mail: nuricsaban@gmail.com

Dr. Šaban Nurić je univerzitetski nastavnik, rođen 7. maja 1953. godine u Sokolu kod Gračanice, Bosna i Hercegovina. Studirao je pedagoške nauke, pravo, političke nauke, sociologiju i menadžment. Pored školovanja i rada na tlu bivše SFRJ, značajan dio radnog vijeka je proveo učeći i radeći u SAD i Kanadi. Jedan doktorat mu je iz pravnih nauka, a drugi doktorat je odbranio iz menadžmenta. U javnom životu javlja se u ranim sedamdesetim godinama prošlog vijeka, obrađujući opšte kulturne teme u časopisima Brazde, Kulturni radnik, Naši dani, Svijet i drugi. Bio je aktivno uključen u politički život omladine u Gračanici i rad studentske organizacije u Tuzli, u kojoj je obavljao i neke rukovodeće funkcije. Kao predsjednik FOS-a Pedagoške akademije Tuzla, u ime studentske omladine Tuzle, aktivno je sudjelovao u pokretanju inicijative za formiranje Univerziteta u Tuzli. U tom pravcu je djelovao i kao predsjednik Zajednice pedagoških akademija BiH. Pored redovnih radnih aktivnosti, prvih petnaest godina radnog vijeka, radeći kao rukovodilac u privredi i vanprivrednim djelatnostima bivše SFRJ, bio je stalno prisutan u kulturnom i javnom životu u mjestima u kojima je radio, najviše u Gračanici.

Prve stručno-naučne radove objavljuje početkom osamdesetih godina u uglednim časopisima kao što su Pravna misao i Socijalizam iz Sarajeva, Kulturni radnik iz Zagreba, itd. Deset godina prošlog i prvih šest godina ovog vijeka proveo je, učeći i radeći, u Kanadi i SAD. Pored redovnog radnog angažmana, za to vrijeme sarađuje i objavljuje stručne i naučne rasprave kroz elektronske i printane medije. U sedmičnom listu Sabah iz New York-a, SAD, pokreće i piše za rubriku Razmišljanja u dijaspori, koja ga definitivno profiliše kao osebujnog i kritičkog autora, ali konstruktivnog analitičara društvenih zbivanja globalnog nivoa. Značajan broj političkih, pravnih i ustavnih eseja prenosi mu i belgijski Orbus, Time iz SAD-a, Delo iz Ljubljane, časopis Anali poslovne ekonomije Univerziteta PIM iz Banja Luke, časopis Primus, VŠPM Primus Gradiška itd.

Sarađivao je u časopisu Spoljnotrgovinske komore BiH Infokom, Sarajevo za oblast međunarodnog poslovnog prava. Objavio je više od tri stotine stručnih i naučnih eseja, dvadeset i sedam knjiga i knjižnih separata. Prevođen je na engleski, francuski, slovenački, makedonski, albanski i flamanski jezik. Recenzent je većeg broja knjiga iz različitih oblasti, učesnik više naučnih skupova u BiH i inostranstvu koji imaju međunarodni karakter. Bio je angažovan puno radno vrijeme na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku i kao gostujući profesor na nekoliko univerziteta u BiH i inostranstvu. Sada je radno angažovan u nastavi na Pravnom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Brčkom. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Bosni i Hercegovini izabrala ga je i stavila na listu domaćih i inostranih eksperata iz reda privrednih stručnjaka, koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta, te daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Na visokoškolskim ustanovama u BiH i inostranstvu je obavljao dužnosti prodekana i dekana na fakultetima i jedan mandat dužnost prorektora za međunarodnu saradnju na UNT-u u Travniku.


Bibliografija

(Najvažniji radovi i knjige objavljene u periodu 2010. - 2015.)

  1.      Osnove međunarodnog javnog prava, udžbenik (koautor dr. Radomir Nešković), izdavač, Primus Gradiška 2010.
  2.      Dejtonsko-ustavni košmar u BiH i RS-u (koautor dr. Radomir Nešković), This Page is Published on December 2010 in the Magazine „Orbus Belgium"
  3.      Vođenje sastanaka i upravljanje vremenom, lider naučnog skupa, autor pisanog materijala i moderator seminara na VŠPM Primus, Gradiška, 2010.
  4.      Principi kancelarijskog poslovanja i registracionog sistema u dejtonskoj Bosni i Hercegovini, izdavač, Primus, Gradiška 2010.
  5.      Dokumentarni akreditiv — Standby Letter of Credit, skraćeno (SLOC) moderni instrument obezbjeđenja plaćanja, Primus, Gradiška, 2010.
  6.      Poslovno pravo (koautorstvu sa mr. Dejanom Zelićem), izdavač, Primus, Gradiška 2010.
  7.      Poslovno pravo I i II, izdavač UPIM, Banja Luka 2010.
  8.      Međunarodno javno pravo I i II, prerađeno i dopunjeno izdanje, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku, 2010.
  9.      Dokumentarni akreditiv — moderni instrument obezbjeđenja plaćanja, Spoljnotrgovinska komora BiH, časopis Infokom, Sarajevo 2010.
10.     Međunarodna pravila i termini koji uređuju pravno-ekonomske odnose u kupoprodaji, "Inkoterms 2000", Spoljnotrgovinska komora BiH, časopis Infokom, Sarajevo 2010.
11.     Bankovna garancija, izdavač Spoljnotrgovinska komora BiH, časopis Infokom, Sarajevo 2011.
12.     Bankovna garancija — jedan od instrumenata obezbjeđenja plaćanja u međunarodnom poslovanju, Gradiška 2011.
13.     Osnovi metodologije društvenih i pravnih nauka sa nomotehnikom, (koautor R. Nešković), izdavač, Primus, Gradiška 2011.
14.     About Unconstitutiona of referendum law in Republic of Srpska, Regional Science Conference with international participation, with the Theme Stable Local Development challenges and opportunities, University of Pristina, University of Zenica, European University Dukagjini, Proceedings, 03-04 June, 2011, Peja, Republic of Kosova, Year 1, No. 1.
15.     Obrazovanje kao javni process u Tuzlanskom kantonu (TK) sa akcentom na visokoškolsko obrazovanje (koautorstvo sa Suljom Halilovićem), Primus, Gradiška, 2011.
16.     Povezanost ljudskih prava, geopolitike, demokratije i prava nerođenog djeteta, (koautorstvo sa Djelza Alijom), Primus, Gradiška, 2011.
17.     Savremeni pravno-politički sistemi (udžbenik, koautorstvo Djelza Alija), Univerzitet u Travniku, 2011.
18.     Metodologija društvenih i pravnih nauka sa nomotehnikom (udžbenik, koautorstvo Mensur Kustura), Univerzitet u Travniku, 2011.
19.     Historijski, politički i ustavnopravni osnovi državnosti BiH (knjiga koautorstvo E. Bajtal i O. Hamzić), Udruženje antifašista i boraca NOR-a Gračanica, 2012.
20.     Uvod u pravo Evropske unije, Univerzitet u Travniku, 2013.
21.     Sve važnije faze korupcije i demonstracije kao vrh ledenog brijega, This Page is Published on December 2014 in the Magazine „Orbus Belgium“
22.     To je velika glupost, This Page is Published on December 2015 in the Magazine „Orbus Belgium“
23.      Evropska unija – pravna i politička stvarnost, Internacionalni univerzitet Brčko, 2017.
24.      Menadžment i pravo — prilog savremenom poimanju konvergencije menadžmenta i prava, Internacionalni univerzitet Brčko, 2017.

U tehničkoj pripremi za štampu mu je knjiga, Sabur—knjiga razmišljanja o bosanskoj trpnji 2003. — 2015., koja je druga u trilogiji Bosniseja.

 PUBLIKACIJE U DIJELOVIMA - EVROPSKA UNIJA
OD IDEJE DO POLITIČKE I PRAVNE STVARNOSTI:


4399
EVROPSKA UNIJA OD IDEJE DO POLITIČKE I PRAVNE STVARNOSTI (20.dio)
4398
EVROPSKA UNIJA OD IDEJE DO POLITIČKE I PRAVNE STVARNOSTI (19.dio)
4392 EVROPSKA UNIJA OD IDEJE DO POLITIČKE I PRAVNE STVARNOSTI (18.dio)
4387
EVROPSKA UNIJA OD IDEJE DO POLITIČKE I PRAVNE STVARNOSTI (17.dio)
4385
EVROPSKA UNIJA OD IDEJE DO POLITIČKE I PRAVNE STVARNOSTI (16.dio)
4382 EVROPSKA UNIJA OD IDEJE DO POLITIČKE I PRAVNE STVARNOSTI (15.dio)
4380
EVROPSKA UNIJA OD IDEJE DO POLITIČKE I PRAVNE STVARNOSTI (14.dio)
4378
EVROPSKA UNIJA OD IDEJE DO POLITIČKE I PRAVNE STVARNOSTI (13.dio)
4374
EVROPSKA UNIJA OD IDEJE DO POLITIČKE I PRAVNE STVARNOSTI (12.dio)
4272
EVROPSKA UNIJA OD IDEJE DO POLITIČKE I PRAVNE STVARNOSTI (11.dio)
4369 EVROPSKA UNIJA OD IDEJE DO POLITIČKE I PRAVNE STVARNOSTI (10.dio)
4366
EVROPSKA UNIJA OD IDEJE DO POLITIČKE I PRAVNE STVARNOSTI (9.dio) 
4363
EVROPSKA UNIJA OD IDEJE DO POLITIČKE I PRAVNE STVARNOSTI (8.dio)
4360
EVROPSKA UNIJA OD IDEJE DO POLITIČKE I PRAVNE STVARNOSTI (7.dio)
4358 EVROPSKA UNIJA OD IDEJE DO POLITIČKE I PRAVNE STVARNOSTI (6.dio)
4356 EVROPSKA UNIJA OD IDEJE DO POLITIČKE I PRAVNE STVARNOSTI (5.dio)
4350 EVROPSKA UNIJA OD IDEJE DO POLITIČKE I PRAVNE STVARNOSTI (4.dio)
4349
EVROPSKA UNIJA OD IDEJE DO POLITIČKE I PRAVNE STVARNOSTI (3.dio)
4346
EVROPSKA UNIJA OD IDEJE DO POLITIČKE I PRAVNE STVARNOSTI (
2.dio)
4344
EVROPSKA UNIJA OD IDEJE DO POLITIČKE I PRAVNE STVARNOSTI (
1.dio)This Page is Published on February 20, 2017 in the Web Magazine „ORBUS Belgium“


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na sljedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be
Page Construction: 20.02.2017 - Last modified:02.04.2017.
BALKAN AREA


ACTUA HOME PAGE