ORBUS Belgium

TOP
Glas dijaspore
 

BALKAN AREA

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION

BALKAN AREA
UREDNIK:
Salih ČAVKIĆaktua
actuality
aktualnosti
actualiteiten


 Općina Novo Sarajevo – svijetli primjer podrške građanskim inicijativama


Piše: Ibrahim Osmanbašić

I) Pripremne aktivnosti

Tokom ovog mjeseca u F BiH je usvojen
Zakon o mladima, čime su mladi u Federaciji dobili zakonski okvir koji uređuje oblast njihovog organiziranja i aktivizma, a za izvršne vlasti je time obavezujuća izrada i implementacija Strategije aktivizma mladih – preko kantonalnog do lokalnog nivoa na razini općina, što treba da rezultira značajnijim i kvalitetnijim uključivanjem mladih u društveni život.

Poznato je da su neke općine u sarajevskom kantonu izradile i usvojile
“Strategije za mlade” u zadnjih nekoliko godina, što je pohvalno ali implementacijom tog krucijalnog dokumenta ne mogu se pohvaliti. Općina Novo Sarajevo do sada nije usvojila “Strategiju za mlade” i u prilici je da na osnovu dosadašnjih iskustava drugih općina izradi i donese dokument koji neće završiti u administrativnim ladicama, već će bogate resurse, kako ljudske i infrastrukturne, tako i finansijske staviti u funkciju potreba i aktivizma mladih, na programskim osnovama i organiziran način.Održan okrugli stol na temu ''Strategija mladih/akcioni plan općine Novo Sarajevo''U Sali Općinskog vijeća 17.03. 2010. godine održan je Okrugli stol na temu ''Strategija mladih/akcioni plan općine Novo Sarajevo'', na koji su pozvane 43 organizacije, udruženja i mjerodavne instance društvenih struktura iz sfere pitanja mladih, uz neočekivano dobar odziv, tako da je sala bila popunjena a učesnici rasprave su dali značajan doprinos u daljnjem procesu u preduzetim aktivnostima.
 
Moderacija: Ernad Deni Čomaga -DOP i Faruk Pršeš - pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti

Nevladina organizacija
Demokratski omladinski pokret (DOP) početkom godine pokrenula je inicijativu za izradu dokumenta ''Strategija mladih općine Novo Sarajevo'' uz konstruktivan i otvoren prijem od Službe za društvenu djelatnost Općine Novo Sarajevo, na čelu sa pomoćnikom načelnika Farukom Pršešom – što predstavlja pozitivan primjer saradnje vladinog i nevladinog sektora. Obostrano nastojanje da se otvori prostor za osmišljen i programski aktivizam mladih na području općine Novo Sarajevo rezultiralo je dogovorom da se organizuje Okrugli stol na temu ''Strategija mladih/akcioni plan općine Novo Sarajevo'' na koji će biti pozvani svi zainteresovani društveni faktori, od institucija, preko obrazovnih ustanova, do organizacija studenata i udruženja koji programski djeluju u sferi interesovanja i angažmana mladih. Cilj okruglog stola bio bi primarno pribavljanje kompetentnih mišljenja i iskustava u vezi izrade dokumenta i njegove praktične primjene, kao i uključenje svih zainteresovanih strana u proces pripremnih aktivnosti, izrade i implementacije “Strategije za mlade” na općini Novo Sarajevo.


Obraćanje načelnika općine gosp. Nedžada Koldže

Konstruktivan odnos najodgovornijih ljudi koji se nalaze na čelnim funkcijama izvršne vlasti općine Novo Sarajeva prema građanskim inicijativama ulijevaju veliku dozu optimizma, kao i garancije, da će preduzete aktivnosti ići u pravcu ostvarenja respektabilnih rezultata u sferi pitanja mladih na općini Novo Sarajevo, kao i svijetli primjer, kako u glavnom gradu tako i u cjelokupnom bosanskohercegovačkom društvu – gdje često pored svih raspoloživih ljudskih potencijala, infrastrukturnih kapaciteta i financijskih sredstava nedostaje faktor dobre volje da bi se otvorile perspektive mladih, kao na lokalnom tako i na viši društvenim nivoima.II) Uvodno izlaganje Ernada Denija Čomage, moderatora okruglog stola na temu:
''Strategija mladih/akcioni plan općine Novo Sarajevo''


- Danas smo se ovdje okupili povodom teme razvoja strategije mladih u općini Novo Sarajevo;
- Kao što je svima poznato općina Novo Sarajevo u okviru opće strategije općine otvoren je prostor za aktivizam mladih  a što doprinosi kvalitet života mladih;
- Međutim, smatramo da je potreban jedan dodatni i sistemski pristup rješavanju problematike sa kojom se mladi susreću u našoj općini;
- Želio bih prije svega u kratkim crtama da pojasnim što je to strategija mladih i kako se obično dolazi do nje;
- Naime, usvajanjem evropske povelje o sudjelovanju mladih u životu općina i regija, dao se okvir za strateškim pristupom mladima na lokalnom nivou.

- Strategije koje se kreiraju na teritoriji BiH imaju slijedeće karakteristike:
- Određuju odnos lokalne zajednice i mladih u njoj;
- Formiraju se posebna odjela za mlade kao što su kancelarija mladih, službenika za mlade itd.;
- Analiziraju se resursi općine koje mogu doprinijeti razvoju omladinske politike u općini a to su: stadioni, sportski tereni, domovi omladine, domovi kulture itd.;
- Vrše sistematsku prezentaciju potreba mladih koje se analiziraju kroz sistem anketiranja;
- Te, kreira smijer djelovanja svih aktera u određenom periodu kako bi se došlo do poboljšanja status mladih u općini;
- Bitan element svake strategije je onaj kada se ista kreira i implementira, te možemo razlikovati više sistema i pristupa - negdje to radi specijalizirana NVO koja cijeli proces uzima na sebe, dok negdje drugo to radi grupa, odnosno fokus grupa, koja je sastavljena od strane općinskih struktura, NVO, zdravstvenih radnika i relevantnih steakholdera u općini;
- Bitno je napomenuti da inicijativu u kreiranju strategije uvijek pokreće načelnik općine koji je ujedno i nositelj strategije kada se ista kreira;
- Do sada smo u BiH imali probleme da se strategije u malom broju implementiraju u potpunosti – sa spektrom razloga u rasponu od objektivnih do subjektivnih okolnosti;
- Razlozi su prije svega euforičan pristup kreiranju strategije bez utemeljenja u stvarnosti, tako da je neophodno fokusirati pažnju da strategija bude realna i moguća za realizaciju. Posebno je bitno da u skladu sa vremenskim razvojem ona bude i inovativna.

- Želim još kratko napomenuti da općina Novo Sarajevo i ako nema usvojenu strategiju za mlade, ima mogućnost iskoristiti iskustva drugih općina u pogledu izrade i praktične realizacije zacrtanih aktivnosti i ciljeva;
- Svi ovi elementi trebaju da dovedu do jedne stvari a tj. Pokretanje inicijative da se kreira i usvoji strategija koja će usmjeravati tok aktivizma mladih u našoj općini na organizovan način i programskim osnovama;
- Uzimajući u obzir iskazanu podršku općinskih struktura vlasti pokrenutim inicijativama, lično mogu izraziti optimizam da nećemo dugo čekati na pozitivne efekte u sferi aktivizma mladih na našoj općini.


 
Jasmin Bešić - udruženje "KULT"


III) Prvi praktičan korak
 


Interesovanje mladih za temu okruglog stola

U Sali Općinskog vijeća 17.03. 2010. godine održan je Okrugli stol na temu ''Strategija mladih/akcioni plan općine Novo Sarajevo'', na koji su pozvane 43 organizacije, udruženja i mjerodavne instance društvenih struktura iz sfere pitanja mladih, uz neočekivano dobar odziv, tako da je sala bila popunjena a učesnici rasprave su dali značajan doprinos u daljnjem procesu u preduzetim aktivnostima. Načelnik općine Novo Sarajevo, gosp. Nedžad Koldžo, izrazi je podršku pokrenutoj inicijativi u sferi angažmana mladih, obradovan činjenicom da ona dolazi od samih mladih, te očekivanja da se inicijalnim angažmanima “Omladinskog demokratskog pokreta” priključe svi oni koji žele da učestvuju u kreiranju i implementaciji “Strategije za mlade” na općini Novo Sarajevo – a koja je i namijenjena baš mladima. Načelnik je naglasio da je interes općine da “Strategija mladih” bude odraz stvarnih potreba i interesovanja mlade populacije, te da  bude zasnovana na realnim pretpostavkama i ostvarljivim ciljevima – što će postojeće resurse i potencijale općine usmjeravati i staviti u funkciju značajnijeg uključenja mladih u društvene tokove i njihovog općeg prosperiteta.
 

Pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti, gosp. Faruk Pršeš, prihvativši inicijativu DOP-a u vezi “Strategije mladih”, te neposrednim uključenjem u pokrenute aktivnosti, na najbolji način je pokazao spremnost da sa svoje strane da maksimalan doprinos u cjelokupnom procesu, čime je praktično manifestovano opredjeljenje da općinske strukture kroz partnerstvo sa NVO sektorom bezrezervno uđe u ovu visoko zahtijevnu aktivnost od općeg značaja u vezi sa pitanjem mladih na općini Novo Sarajevo.

Nakon uvodnog dijela po Dnevnom redu prešlo se na raspravu u vezi
''Strategija mladih/akcioni plan općine Novo Sarajevo'' gdje se pružila mogućnost prisutnima da kažu svoje mišljenje i prijedloge u vezi teme okruglog stola. Izlaganje predstavnika općine Ilidža, koji su prvi izradili „Strategiju za mlade“ u BiH, još 2006.godine, i danas se nalaze u postupku izrade druge „Strategije za mlade“ za naredni period, osvijetlio je brojne aspekte u domenu implementacije ovog dokumenta koje svakog kreatora stavljaju pred dilemu na koji način rješavati brojna pitanja koja obuhvata sam dokument, kao i njegova praktična realizacija. Istaknuta je uslovna prednost općine Novo Sarajevo koja je u prilici da iskoristi iskustva drugih općina i u svoju strategiju ugradi najfunkcionalnija rješenja koja su se pokazala najefikasnija u praksi, a što je i sam načelnik naglasio u svom uvodnom izlaganju.


Diskusija
 

Sa posebnim interesovanjem je saslušano obraćanje Jasmina Bešića iz udruženja „KULT“, koji su dvije godine bili angažovana u procesu usvajanja „Zakona o mladima“ FBiH, sa iskustvom učešća u izradi dvadesetak „Strategija za mlade“ na području cijele BiH. Bešić je istakao da nije osnovni cilj izrada samog dokumenta „Strategije za mlade“, već njegova implementacija, da da je to u biti veoma složen proces gdje je svakom sastavnom elementu neophodno prilaziti na adekvatan način da bi se dostiglo krajnji praktični efekti – a koji podrazumijevanju kvalitetan angažman mladih u svim segmentima njihovog interesovanja i angažmana, naglasivši da se izradi strategije može prići na razne načine a da je suština da se u dokument ugrade ciljevi koji se realno mogu i ostvariti. Sam početak rada na strategiji za mlade općine Novo Sarajevo kroz organizovanje ovog Okruglog stola,gdje se svi zainteresovani mogu upoznati sa poduzetim aktivnostima i uključiti u njegovo kreiranje i implementaciju, ocijenio je kvalitetnim, a podrška općinskih struktura realno otvara mogućnost da sam proces bude uspješan – upoznavši prisutne da je i udruženje „KULT“ u postupku razgovora sa općinskim strukturama u vezi sa uključenjem u proces izrade dokumenta strategije za mlade općine Novo Sarajevo.
 


Načelnik općine Novo Sarajevo, gosp. Nedžad Koldžo
 

Ostali učesnici u raspravi dali su niz prijedloga i sugestija koji su evidentirani putem stenograma i biće uvršteni u materijal koji će se razmatrati u procesu izrade dokumenata i implementacije strategije za mlade općine Novo Sarajevo.

Diskusija
Diskusija
Diskusija
Diskusija
Diskusija
Diskusija
Diskusija
Diskusija
Diskusija
Diskusija
Diskusija
Diskusija
Diskusija
Diskusija
Diskusija
Diskusija
Diskusija
Diskusija
Diskusija
Diskusija
Zaključci okruglog stola na temu: ''Strategija mladih/akcioni plan općine Novo Sarajevo''


Faruk Pršeš

Nakon konstruktivne rasprave i sumiranja prijedloga učesnika rasprave gosp. Faruk Pršeš je predložio zaključke okruglog stola, što je naišlo na odobravanje prisutnih:
1) Iskazana je potreba za pokretanje aktivnosti u pravcu izrade i implementacije strategije za mlade općine Novo Sarajevo kojom bi se otvorio prostor za značajniju ulogu mladih u lokalnoj zajednici u pogledu organizovanog aktivizma.
2) Formirati Inicijativni odbor koji će raditi na pripremi za izradu dokumenata '
'Strategija mladih/akcioni plan općine Novo Sarajevo''  neophodnih za pokretanje procedura potrebnih za realizaciju istog.


Sastav Inicijativnog odbora:
1. Adnan Imamović
2. Meša Selimović
3. Ladislava Hamzić
4. Aida Sušić
5.Jasenko Jovančić
6. Kenan Hodžić
7. Ernad Deni Čomaga
8. Ibrahim Osmanbašić
9. Faruk Pršeš(Predloženi sastav Inicijativnog odbora je dopunjen u toku usaglašavanja zaključaka i otvoren je za dopunu zainteresovanim aktivistima.)
3. Predložiti donošenje odluke o pokretanju procedure za izradu dokumenta
''Strategija mladih/akcioni plan općine Novo Sarajevo'' .
4.Predložiti donošenje rješenje o imenovanju članova Radne grupe za izradu i monitoring dokumenta
''Strategija mladih/akcioni plan općine Novo Sarajevo'' .
5. Inicijativni odbor se zadužuje da u roku od 15 dana pokrene aktivnosti za realizaciju usvojenih zaključaka. 
Velika sala općine Novo Sarajeva (17.03.2010.)

KNS/18.03.2010.22.03.2010.


Nazad na prethodnu stranicu Nazad na početak stranice Naprijed na slijedeću stranicu

OPEN PAGES FOR ALL PROBLEMS - BLACK ON WHITE ABOUT ALL OPPRESSION
OTVORENE STRANICE ZA SVE PROBLEME - CRNO PO BIJELOM O SVEMU ŠTO TIŠTI
 
Napomena: Tekstovi koji vulgarno vrijeđaju: neku vjeru, navode na rasnu diskriminaciju i slično, ne dolaze u obzir.
Vaše priloge šaljite u TEXT ili HTML formatu na email: info@orbus.be

Page Construction: 22.03.2010. - Last modified: 23.10.2014.